Formål

Fag- og prioriteringsutvalget skal gi innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak og til prioritering av nasjonale innsatser og tjenester innenfor teknisk sektor, sett i lys av kommunale og fylkeskommunale behov.

Fag- og prioriteringsutvalget skal være et saksforberedende utvalg i KS sin samstyringsmodell (DU og KommIT-rådet). Fag- og prioriteringsutvalget kan også være rådgivende til KS og kommunal sektors representanter i råd, utvalg og styringsgrupper innen nasjonale styringsmodeller for digitalisering innenfor teknisk sektor

Oppgaver

  1. Fag- og prioriteringsutvalget er et rådgivende organ
    Fag- og prioriteringsutvalget skal bidra med råd i prioritering av nasjonale innsatser og tjenester innenfor teknisk sektor, sett i lys av kommunale og fylkeskommunale behov. Fag- og prioriteringsutvalget skal også være et rådgivende organ for KS og bistå med råd i saksforberedelsene til KommIT-rådet, inklusive drøftinger i Digitaliseringsutvalget og ev. andre fagråd i samstyringsmodellen.
  2. Fag- og prioriteringsutvalget løfter relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning
    I Fag- og prioriteringsutvalget skal deltakerne gjensidig informere hverandre om initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering innenfor sektoren, som er relevante for KommIT-rådet og andre utvalg i samstyringsmodellene. Fag- og prioriteringsutvalget skal bidra til å løfte opp relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning for sektoren til KommIT-rådet/DU.
  3. Fag- og prioriteringsutvalget er pådriver for bruk av felles statlige og kommunale komponenter og løsninger
    Utvalget skal gjennom sitt arbeid og råd være pådriver for at både statlige og kommunale digitaliseringsprosjekter bruker felles nasjonale rammeverk, komponenter, løsninger, metoder og prinsipper.

Sammensetning av utvalget og oppnevning av medlemmene

Sammensetningen i Fag- og prioriteringsutvalget skal sørge for komplementerende kompetanse og at både fylkeskommuner og kommuner er størrelsesmessig representert og har regional forankring. Medlemmene må ha anledning til å bidra aktivt i utvalget. Ved behov vil utvalget knytte til seg/konsultere relevant kompetanse i saker der utvalget selv ikke har denne kompetansen. Medlemmene i Fag- og prioriteringsutvalget representerer kommunal sektor og skal sikre forankring for sakene som behandles i regionale og lokale strukturer.

Utvalget består av 12-14 medlemmer, hvorav 10-12 medlemmer er fra kommunene og resten oppnevnes av KS. Utvalgets sammensetning skal ivareta behovet for kompetanse som følger av utvalgets oppdrag. For å ivareta nødvendig innsikt og nærhet til de strategiske og operative utfordringer KS’ medlemmer står overfor, bør utvalget fortrinnsvis bestå av ledere med direkte ansvar for det strategiske digitaliseringsarbeidet i egen kommune/fylkeskommune, typisk digitaliseringsdirektører/-sjefer innenfor teknisk sektor/plan, bygg og geodata, men også strategiske rådgivere som arbeider med strategiske spørsmål. Personer som representerer

ressursmiljøer som er særlig viktige bidragsytere i det nasjonale og regionale digitaliseringsarbeidet, skal prioriteres.

KS leder og er sekretariat for utvalget

Når nye representanter skal oppnevnes, rådfører KS seg med de regionale digitaliseringsnettverk. I utgangspunktet oppnevnes representantene for 2 år om gangen, men det kan gjøres unntak for å sikre kontinuitet.

Relasjon til samstyringsmodellen i kommunal sektor

Fag- og prioriteringsutvalget er en del av samstyringsmodellen for kommunal sektor.

 Medlemmer av utvalget:

Navn

Nettverk / kommune

Heidi Liv Tomren 

KS (leder) 

Michael Pande-Rolfsen 

KS 

Kristin Tandberg 

Asker kommune / DigiViken 

Knut-Kristian Aas Bjørnstad 

Kristiansand kommune/ DigiAgder 

Kristin Stavnes Jordbru 

Bodø kommune/ DigiNordland 

Tom Rian 

Ålesund kommune/ DigiMøreogRomsdal 

Dag Funderud

Nordreisa kommune / DigiTromsFinnmark 

Knut Albert Gjedrem Auestad

Rogaland fylkeskommune

Åse Bakkevold Østensjø 

Bergen kommune / DigiVestland 

Kristin Barvik 

Sandnes kommune / DigiRogaland 

Kåre Conradsen 

Tønsberg kommune / DigiTV 

Jørgen Bakke Pedersen 

Fredrikstad kommune / Digi Viken 

Ellen Marie Snartum 

Hamar kommune / Digi Innlandet 

Fredrik Øvergård  

Fosen IKT / Digi Trøndelag