Formål og virkeområde

Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak og til prioritering av nasjonale innsatser og digitalisering av tjenester på sosial- og velferdsområdet.

Med sosial- og velferdsområdet menes de sosiale tjenestene i NAV (med økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet som de største), øvrige arbeidsrettede virkemidler, virkemidler på boligområdet og arbeid med bosetting, integrering og inkludering av flyktninger, asylsøkere og øvrige tilflyttere. Voksenopplæring omfattes av dette. Disse områdene kan ikke sees isolert, og det forventes et samarbeid med tilgrensende fagmiljøer for eksempel knyttet til hjelpemidler, rus/psykiatri og barnevern.

Oppgaver

 1. Fag- og prioriteringsutvalget er et rådgivende organ
  Fag- og prioriteringsutvalget skal bidra med råd i prioritering av nasjonale innsatser og tjenester av relevans for aktuelle fagområder.

Fag- og prioriteringsutvalget vil være et rådgivende organ for KS og skal bistå med råd i saksforberedelsene til KommIT-rådet, inklusive drøftinger i Digitaliseringsutvalget og eventuelt andre fagråd i samstyringsmodellen.

Fag- og prioriteringsutvalgets medlemmer kan ved behov bistå som rådgivende i forbindelse med arbeid i nasjonale samstyringsorganer med statlig sektor. Utvalget kan også i strategiske og prinsipielle spørsmål ved behov gi råd til kommunal sektors representanter i relevante nasjonale programmer og prosjekter samt til prosjekter som har som mål om å utvikle tjenester som kan tilbys nasjonalt.

 1. Fag- og prioriteringsutvalget løfter relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning
  I Fag- og prioriteringsutvalget skal deltakerne gjensidig informere hverandre om initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i sosial- og velferdsområdet, som er relevante for KommIT-rådet og andre utvalg i samstyringsmodellene. Fag- og prioriteringsutvalget skal bidra til å løfte opp relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning til KS, råd i KS’ samstyringsmodell eller på dagsorden i andre nasjonale samstyringsorganer.

 2. Fag- og prioriteringsutvalget er pådriver for utvikling og bruk av felles statlige og kommunale komponenter og løsninger
  Utvalget skal gjennom sitt arbeid og råd være pådriver for at både statlige og kommunale digitaliseringsprosjekter utvikler og bruker felles nasjonale rammeverk, komponenter, løsninger, metoder og prinsipper.

 3. Fag- og prioriteringsutvalget bistår i utvikling og forvalting av dokumenter som utvalget benytter
  Utvalget kan etter anbefaling fra andre råd i KS’ samstyringsmodell eller på eget initiativ ta i bruk og utvikle rammer og verktøy som støtte i arbeidet sitt som rådgivende organ. Dette kan være strategiske veikart, sjekklister, maler, handlingsplaner, retningslinjer for innspill og kriterier for prioritering. KS forvalter disse dokumentene i samarbeid med utvalget, og de bør sees i sammenheng med tilsvarende dokumenter i andre fag- og prioriteringsutvalg.

Sammensetning av utvalget og oppnevning av medlemmene

Sammensetningen i Fag- og prioriteringsutvalget skal sørge for komplementerende kompetanse og at både fylkeskommuner og kommuner med ulik størrelse er representert og har regional forankring. Medlemmene må ha anledning til å bidra aktivt i utvalget. Ved behov vil utvalget knytte til seg og konsultere relevant kompetanse i saker der utvalget selv ikke har denne kompetansen. Medlemmene i Fag- og prioriteringsutvalget representerer kommunal sektor og skal etterstrebe å sikre forankring for sakene som behandles i regionale og lokale strukturer.

Utvalget består av 12-14 medlemmer, hvorav 2 medlemmer er fra KS.

Utvalgets sammensetning skal ivareta behovet for kompetanse som følger av utvalgets oppdrag. For å ivareta nødvendig innsikt og nærhet til de strategiske og operative utfordringer KS’ medlemmer står overfor, bør utvalget fortrinnsvis bestå av medlemmer med direkte ansvar for det strategiske digitaliseringsarbeidet innen fagområdet i egen kommune/fylkeskommune.

Personer som representerer ressursmiljøer som er særlig viktige bidragsytere i det nasjonale og regionale digitaliseringsarbeidet skal prioriteres.

KS leder og er sekretariat for utvalget.

I utgangspunktet oppnevnes representantene for 2 år om gangen, men det vil gjøres unntak for å sikre kontinuitet.

Når nye representanter skal oppnevnes, rådfører KS seg med regionale digitaliseringsnettverk og Fylkeskommune-kollegiet for HR, IKT og digitalisering.

Relasjon til samstyringsmodellen i kommunal sektor og samstyringsmodell med stat og regionale digitaliseringsnettverk

Fag- og prioriteringsutvalget for digitalisering i sosial- og velferdsområdet er en del av samstyringsmodellen for digitalisering i kommunal sektor.

De regionale digitaliseringsnettverkene oppfordres til å opprette en gruppe, nettverk eller utvalg som regionens representanter i det sentrale utvalget kan henvende seg til for regional forankring, innspill og råd. KS forutsetter at representantene i utvalget har - og helst representerer - regionale fora egnet for forankring, faglige råd og innspill til bruk i utvalget.

Statens representanter i nasjonale samstyringsorgan kan inviteres som observatører og med saksfremlegg i saker som angår statlig-kommunalt samarbeid og statlige innsatser og prioriteringer som angår kommunal sektor.

 Medlemmer av utvalget:

Navn

Kommune / nettverk

Stilling

Roy Bøhmer (leder)

KS

Spesialrådgiver

Cecilie Limm Pedersen

Vennesla/DigiAgder

Avdelingsleder veilednings- og økonomiavdelingen i NAV

 Mette Kvarme

Bergen/DigiVestland

Virksomhetsakitekt i seksjon for digitalisering og innovasjon

 Esther Gilen

Nesodden/DigiViken

Kommunalsjef digitalisering, utvikling og administrasjon.

Luz Marina Gaulin

Sarpsborg/DigiViken

Avdelingsleder i NAV

Stein Schatvet

 Oslo

Fagsjef, byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Ågot Elise Vatnedal

Sandnes/DigiRogaland

Avdelingsdirektør NAV