KS samarbeidet godt med Kunnskapsdepartementet i utviklingen av dagens handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen.

Asbjørn Finstad

Les mer:

Lenkeblokk Icon Om innspillsmøtet

Regjeringen har besluttet å utvikle en strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Strategien utvikles i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og KS. Departementet tar sikte på å presentere strategien i desember 2022.

Samarbeidet mellom staten og kommunal sektor på digitaliseringsområdet utvikler seg stadig. Nylig ble det opprettet et samstyringsråd mellom KS og staten for digitalisering i grunnopplæringen. Nå har Kunnskapsdepartementet også invitert KS til å samarbeide om en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Den kommende strategien skal vare til 2030, og vil derfor fungere som et toppdokument der ulike områder vil bli konkretisert i tiltak og handlingsplaner gjennom strategiperioden.

Glade for at barnehagsektoren er med

Strategien skal bygge på eksisterende strategi og handlingsplan. Vi trenger likevel å få innspill på om det er noen områder som må forsterkes, eller om det er enkelte andre satsinger eller retningsvalg som må løftes frem og diskuteres i arbeidet.

- KS samarbeidet godt med Kunnskapsdepartementet i utviklingen av dagens handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen. Vår sektors behov og ønsker om nasjonale innsatsområder ble vektlagt i denne. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med å styrke digitaliseringsarbeidet på oppvekstområdet, og er spesielt glad for at også barnehagesektoren nå er inkludert, sier Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for Strategisk IKT og digitalisering i KS. .

KS ønsker innspill

Oppstarten av strategiarbeidet markeres med et åpent innspillsmøte med kunnskapsmininster Tonje Brenna 4.april. Det vil deretter bli mulighet for kommunal sektor å gi skriftlige innspill til arbeidet i flere runder denne våren – både direkte og gjennom ulike utvalg og nettverk.

Mer informasjon om strategiarbeidet og invitasjon til innspillsmøte finner du på Kunnskapsdepartementets nettside.

Vi i KS vil gjerne høre fra dere, så ta kontakt om du spørsmål eller innspill til arbeidet med ny strategi.