Konseptet Geodata tilbyr, gir alle aktørene i en kommunal planprosess, enkel tilgang til planforslaget og innspill fra andre, samtidig som de kan gi tilbakemeldinger og synspunkter underveis i planprosessen.

Målet med idekonkurransen var å stimulere markedet til utvikling av nye digitale verktøy for samhandling i planprosessen, der det blir enklere og mer effektivt å fremme, forstå og samhandle med aktørene i en plansak. 

Ideen om sammenhengende tjenester, og integrasjon mot eksterne løsninger (Nasjonale sjekklister (Fellestjenester Plan), Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), matrikkel og andre nasjonale felleskomponenter) står sentralt for oppdragsgiver og bør gjenspeiles i forslaget. Løsningen bør også kunne håndtere planforslaget både i 2d og 3d, på en slik måte at det blir enkelt for utenforstående å forstå konsekvensene av ulike planforslag.

Her er juryens vurdering:

Alle leverandørene foreslår gode løsninger, og juryen mener de tre forslagene som er levert alle vil kunne fungere i praksis. Hver av løsningene har styrker og svakheter og det har vært krevende å peke på en klar vinner. 

Geodata
Grundig, godt gjennomtenkt og en meget god presentasjon av en kompleks prosess. Løsningen gir et godt visuelt inntrykk, og foreslår et opplegg som lar seg gjennomføre med eksisterende teknologiske løsninger.

Geodata presenterer en realistisk samhandlingsprosess som lar alle parter se den samme informasjonen samtidig. Viser god forståelse av den formelle saksbehandlingsprosessen og interaksjon med kommunens sak/arkiv-løsning, og hvordan kommunikasjonsflyt mellom partene kan foregå i praksis. Framstår som en komplett pakke som samler mye på samme sted: kommunikasjon, dokumentasjon, samhandling og formidling. Løsningen gir et godt tilbud til innbyggerne, med mulighet for å overvåkning planarbeid i områder man er interessert i.

Spennende at konseptet kan videreutvikles med en politikermodul som viser trendene i kommunens arealforvaltning ved politisk behandling av plansaker. Dette ville også vært av interesse for saksbehandler i kommunen og ulike fagmyndigheter. Leverandøren viser god teknisk forståelse og foreslår løsninger der sammenhengende tjenester er i fokus.

Scorer høyt på alle vurderingskriteriene og er konkurransens vinner.

Norkart
Et gjennomarbeidet og grundig forslag der man viser god forståelse for planprosessen samtidig som presentasjonen er visuelt god. Samhandlingsrommet settes opp av forslagsstiller og er integrert med Norkarts egen løsning for innsending av planforslag. Juryen er usikker på om en slik løsning vil kunne skape utfordringer relatert til håndtering av planprosessen etter PBL.

Leverandøren viser god teknisk forståelse og foreslår løsninger der sammenhengende tjenester er i fokus. Kreative forslag til bruk av blant annet kunstig intelligens som analyserer tekstlige innspill (sentimentanalyse) til planarbeidet. 

Scorer høyt på vurderingskriteriene og er en god nummer to.

Norconsult Informasjonssystemer (Nois)
Forslaget viser at leverandøren har god forståelse for den formelle planprosessen, og løsningsforslaget utnytter integrasjonsmulighetene på en god måte. Samhandlingsrommet settes opp av forslagstiller integrert med leverandørens egen søknadsløsning for plan- og byggesøknader.

Forslaget stopper opp i det planen kommer til 1.gangsbehandling og ivaretar således ikke planprosessen fra oppstart til planvedtak. Det trekker ned at løsningsforslaget manglet en klikkbar prototype. Pluss for bruk av QR-kode og «likes» der publikum kan se planforslagene gjennom Augmented Reality (AR). 

Nois scorer høyt på to av vurderingskriteriene og tildeles tredjeplass i konkurransen.