Mange kommuner har allerede tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for flere kommunale tjenester.

Foreløpig kan kommunal sektor få tilgang til skatte- og inntektsopplysninger knyttet til

 • Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO
 • Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring
 • Egenbetaling langtidsopphold institusjon
 • Boligsosialt arbeid (boligsosial bistand, kommunal bolig og kommunal bostøtte)
 • Særnamsmannsmyndighet

Tilgang til offentlige data er en forutsetning for digitalisering og tjenesteutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter opplysninger fra Skatteetaten i saksbehandlingen. Kommunal sektor har i dag digital tilgang til Folkeregisteret, og har tidligere hatt tilgang til skatte- og inntektsopplysninger gjennom Infotorg (Tietoevry). Avtalen mellom Skatteetaten og Tietoevry gikk ut 15.11.23. KS har i samarbeid med Skatteetaten arbeidet med å tilgjengeliggjøre standardiserte datasett med skatte- og inntektsopplysninger.

Se film om prosjektet her: 

Tjenester det er tilgjengelig skatte- og inntektsopplysninger for

For oversikt over om din kommune har tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for en eller flere av disse kommunale tjenestene, sjekk her

For mer informasjon om løsningene som er tilgjengelig som del av Fiks register, les her.

I utgangspunktet finnes flere måter å koble seg til Skatteetaten for å få tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for disse tjenestene. Hvilke alternativer for tilgang som er mulig vil variere noe avhengig hvilken kommunal tjeneste det ønskes tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for. Kommunene velger selv hvordan de ønsker å koble seg til.

 • Direkte påkobling mot Skatteetaten og utvikle tjeneste selv
 • Fagsystemleverandør henter opplysninger direkte hos Skatteetaten på vegne av kommune
 • KS Fiks - maskin-til maskin og/eller nettsideløsning Fiks register (gjelder for et utvalg kommunale tjenester, se hvilke her)
 • Fagsystemleverandøren knytter seg maskin-til-maskin mot KS Fiks (gjelder for et utvalg kommunale tjenester, se hvilke her)

De forskjellige alternativene kan også kombineres. For eksempel så kan kommunen bruke både nettsideløsningen på Fiks register samtidig som de har et fagsystem. Dette har ingenting å si for hverken avtale med Skatteetaten om tilgang til opplysningene, eller selve tilgangen til opplysningene. Det er ikke behov for flere tilganger. Eneste er at kommunen må delegere til flere eksterne virksomheter for samme tjeneste, slik som for eksempel KS Fiks (på KS sitt hovedorganisasjonsnummer) og til leverandøren av fagsystemet (på leverandøren sitt hovedorganisasjonsnummer).

Opplysningene som deles fra Skatteetaten er i hovedsak gratis. Den enkelte kommune må selv avklare eventuelle kostnader med sin fagsystemleverandør for tilrettelegging av henting av opplysninger. Opplysningene som deles fra Skatteetaten over standard API-er. Det er derfor i utgangspunktet en digital deling (maskin-til-maskin) av opplysninger.

KS’ segmentansvarsrolle

KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Her ble KS utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre.

Som følger av segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten har KS følgende oppgaver:

 • være kontaktpunkt mot Skatteetaten ​på vegne av kommunesektoren
 • formidle informasjon og endringer mellom Skatteetaten og kommunesektoren
 • koordinere og prioritere endringsønsker kommunesektoren ​har til Skatteetaten
 • tilby faglig brukerstøtte til kommunesektoren
 • bistå med at kommunesektoren får tilgang til opplysninger hos Skatteetaten​, inkludert håndtere og forvalte avtale (Skatteetatens tilslutningserklæring) mellom Skatteetaten og kommunesektoren
 • sikre at Skatteetatens vilkår aksepteres og etterleves av kommunesektoren

Prosjekthistorikk (Prosjekt avsluttet)

KS etablerte et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen. Det vil si å etablere og tilby datasett med teknisk grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.

FoU-prosjektet «Deling av data fra Skatteetaten» har fulgt Nasjonalt rammeverk for digital samhandling. Arbeid med den enkelte kommunale tjeneste startet alltid med å vurdere både Skatteetatens hjemmel for utlevering av skatte- og inntektsopplysninger, samt kommunenes juridiske grunnlag for å benytte opplysningen i sin tjenesteytelse. Det juridiske arbeidet var basert på personvernregelverket, skatteforvaltningsloven og kommunenes særlover på de enkelte tjenesteområdet. Skatteetaten kan ikke dele flere data enn kommunene har behov for å bruke, og samtidig lov til å motta.

Prosjektet startet med å kartlegge behovet for skatte- og inntektsopplysninger for følgende tjenester:

 1. Særnamsmyndighet
 2. Redusert foreldrebetaling barnehage
 3. Redusert foreldrebetaling skolefritidsordning
 4. Kommunal bolig
 5. Kommunal bostøtte
 6. Egenbetaling langtidsopphold institusjon
 7. Egenbetaling praktisk bistand og opplæring

I samarbeid med et utvalg kommuner har prosjektet satt opp et datasett som definerer hvilke skatte- og inntektsopplysninger kommunene har lov til å hente ut fra Skatteetaten for den enkelte kommunale tjeneste. Datasettet er en sammenstilling av hva lovgivningen sier at kommunene kan eller skal bruke, og hvilke behov kommunene selv sier at de har. Når datasettet har blitt klart fra prosjektet, har jurister i Skattedirektoratet kontrollert at datasettet er tilstrekkelig nødvendighetsvurdert og dataminimert etter Personvernforordningen (GDPR). Dette for å sikre at det ikke deles overskuddsinformasjon. Deretter har Skatteetaten satt opp det tekniske grensesnittet (API-et).

Kommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kommunen får tilgang til ved bruk av skatte- og inntektsopplysninger i det enkelte API. Kommunen er dermed ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk om personvern og taushetsplikt. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, og kan ikke bruke opplysningene videre til andre formål enn det opprinnelige.

Behandlingsansvaret ligger alltid hos kommunen, og det kan ikke delegeres til leverandører eller andre tredjeparter. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at personvernprinsippene overholdes.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom KS, Skatteetaten og et utvalg kommuner. Prosjektteamet har bestått av Anne-Mette Dørum, fagansvarlig fra KS, prosjektleder Marte Martinsen, utlånt fra Oslo Origo, ansvarlig jurist for datautveksling/personvern Kjersti Jensen fra ITsFun og konsulent kommunikasjon og prosjektstøtte Åse Fixdal fra Trifid. Prosjektet ble styrt av et prosjektstyre ledet av Stavanger kommune ved Birger Clementsen.

I pilotfasene for de forskjellige tjenestene, har alle relevante leverandører av fagsystem til tjenesten vært representert med minst en kommune. Prosjektet er avsluttet.

Brukerstøtte

For alle henvendelser gjeldende dette, sendes det til skattedeling@ks.no

For ønske om tilgang skatte- og inntektsopplysninger for en kommunal tjeneste, følg fremgangsmåten HER.