Datasettet for tjenesten praktisk bistand og opplæring (personlig assistanse) er ferdigstilt i samarbeid med ressurskommunene, og API-et er satt opp i Skatteetatens delingstjeneste. Foreløpig er det ingen leverandører som har knyttet seg opp til API-et, men vi har fått signaler fra leverandørene om at de vil starte arbeidet første kvartal 2023.

For tjenesten praktisk bistand og opplæring (personlig assistanse), er den juridiske utredningen om grunnlaget for deling ferdigstilt. Skatteetatens vurdering er at denne beskrivelsen og vurderingene av de ulike lovbestemmelsene i notatet gir Skatteetaten godt grunnlag for unntak fra taushetsplikten slik at de kan dele de opplysninger som kommunene har bruk for og som de vil ha rettslig grunnlag for å behandle.

Rettslig grunnlag for Skatteetatens utlevering av inntekts- og skatteopplysninger til bruk ved beregning av egenandel for personlig assistanse finner du HER (pdf)

For tjenesten egenandel for opphold på institusjon er ikke datasettet klart ennå. Men vi har god tro på at det skal være på plass før jul. Da vil Skatteetaten sett opp også dette API-et i sin delingstjeneste.

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten. Vederlag personlig assistanse og sykehjem langtidsopphold er to av tjenestene som er under arbeid.

Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Det er gjennomført et innsiktsarbeid for å undersøke juridisk, organisatorisk og semantisk samhandling ved deling av skatte- og inntektsopplysninger mellom stat og kommune. Innsiktsarbeidet for disse tjenestene er pågående og gjennomføres i samarbeid med ressurskommunene Bodø, Kongsberg, Kongsbergregionen, Lillestrøm, Narvik, Oslo, Rælingen, Sandnes og Stavanger.

Arbeidet følger disse stegene:

  • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
  • Dialog med fagsystemleverandører.
  • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
  • Utarbeidelse av datasett
  • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
  • Test og produksjonssetting

Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Tilkobling for alle kommuner

Tilgang til det tekniske grensesnittet (API-et) for tjenestene praktisk bistand og opplæring, og opphold på institusjon vil testes med deltakende pilotkommuner og deres leverandører fra første kvartal 2023. Leverandører er KS Fiks, Visma Omsorg Profil, DIPS CosDoc, Tietoevry Gerica og Helseplattformen. Prosjekt Felles kommunal journal blir fortløpende orientert om arbeidet.

Det er ikke bestemt når API-ene åpnes for alle kommuner. Dette avklares underveis i piloten.

Ønsker du å vite mer

Hvis du ønsker å vite mer, kontakt oss på epost