For disse tjenestene er datasettene klare for pilot for ressurskommunene i september. Det er ikke bestemt når API-et blir klart for alle kommuner.

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten. Vederlag personlig assistanse og sykehjem langtidsopphold er to av tjenestene som er under arbeid.

Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Innsiktsarbeidet for disse tjenestene er pågående og gjennomføres i samarbeid med ressurskommunene Bodø, Kongsberg, Kongsbergregionen, Lillestrøm, Narvik, Oslo, Rælingen, Sandnes og Stavanger.

Arbeidet følger disse stegene:

  • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
  • Dialog med fagsystemleverandører.
  • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
  • Utarbeidelse av datasett
  • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
  • Test og produksjonssetting

Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Tilkobling for alle kommuner

Tilgang til det tekniske grensesnittet (API-er) for tjenestene personlig assistanse og langtidsopphold sykehjem testes med deltakende pilotkommuner og deres leverandører fra september 2022. Leverandører er Visma Omsorg Profil, DIPS CosDoc, TietoEvry Gerica og Helseplattformen.

Det er ikke bestemt når API-ene åpnes for alle kommuner. Dette avklares underveis i piloten.