Det overordnede målet er å utvikle kommuneplanens samfunnsdel til å bli et enda bedre politisk styringsdokument. Rammen er KS Folkevalgtprogram.

Totalt 12 kommuner kvalifiserte seg til plass i pilotnettverket, herunder Kongsvinger kommune. Allerede under Folkevalgtprogrammets basisdager i høst ble det jobbet godt med hvordan kommunestyret kan legge premissene for arbeidet. Poenget var å få frem samfunnsdelens betydning og at planlegging faktisk er politikkutforming.

Sentralt i det videre arbeidet for kommunene har vært å utvikle godt samspill mellom folkevalgte og administrasjon gjennom blant annet politiske verksteder.

Prosjektleder Hilde Nygaard i Kongsvinger kommune forteller om solid forankring og støtte fra administrativ og politisk ledelse:

- Kommunestyret vedtok i fjor at vi skulle legge opp til en prosess rundt kommuneplanens samfunnsdel i tråd med anbefalingene i KS-utredningen «Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel». I dette ligger det et klart mål om å legge til rette for en strategisk planprosess som styrker samfunnsdelen som politisk styringsverktøy.

Nygaard vektlegger at de nå åpner opp for nye måter å jobbe på.

- En viktig forutsetning for å lykkes med dette er å vektlegge en samskapende prosess der politikken involveres på et tidlig stadium og på en annen måte enn mer tradisjonell administrativ saksforberedelse. Det legges også vekt på å la politikerne sitte ved roret i første del av planarbeidet - før man åpner for bredere medvirkning.

Kongsvinger gjennomførte det siste politiske verkstedet i mars. Formålet var å forankre utfordrings- og mulighetsbildet, diskutere de lange linjene i samfunnsutviklingen ved hjelp av verktøyet «Kommunesektoren mot 2050»  og reflektere over hva dette betyr for Kongsvinger kommune både på kort og lang sikt. Avslutningsvis arbeidet kommunestyret med satsingsområder for denne kommunestyreperioden.

KS følger pilotkommunene tett og dokumenterer erfaringer med mål om spredning til andre kommuner.

Se også artikkel om fire filmer som grunnlag for refleksjon i planutvalgene.