Dokumentasjon fra prosjektet "Kommunesektoren mot 2050"

Lenkeblokk Icon Les samlerapporten her

I samarbeid med Halogen og Rambøll management consulting har KS gjennomført prosjektet «Kommunesektoren mot 2050». I prosjektet er det utviklet fem framtidshistorier for 2050, nærmere bestemt fem alternative fortellinger om hvordan samfunnet kan se ut fremover.

Lenkeblokk Icon Les fremtidshistoriene her

Framtidshistoriene som presenteres i dette verktøyet er et resultat av prosjektet “Kommunesektoren mot 2050” som ble gjennomført våren 2023.

Verktøy for nedlasting

nederst i artikkelen


Prosjektets formål var å utforske sentrale utviklingstrekk, og utvikle framtidshistorier som kan brukes til å styrke kommunesektorens grunnlag for å ta langsiktige politiske veivalg. Det var et mål å utvikle et grunnlag som både supplererer og som er bredere enn det utfordringsbildet vi kjenner i dag.

Framtidshistoriene er basert på intervjuer med eksperter innenfor ulike temaer, og gjennom en samskapende prosess med ordførere og kommunedirektører samt personer fra akademia, frivillighet, Stortinget, næringsliv, direktorat og KS.

Framsynsverksted

Det ble gjennomført to framsynsverksted, der det ble drøftet ulike utviklingstrekk, samskapt fem framtidshistorier for 2050, vurdert implikasjonene av disse for kommunesektoren, og identifisert muligheter for å møte disse på en best mulig måte.

Framtidshistoriene som er utviklet i prosjektet kan sette i gang interessante og viktige samtaler  i den enkelte kommune og fylkeskommune.

Dette er verktøyet

“En reise til 2050” er et diskusjonsverktøy som kan bidra til å løfte blikket og reflektere i fellesskap om mulige fremtider. Den består av fem framtidshistorier om hvordan samfunnet kan se ut i 2050, og angir en prosess som kan følges for å diskutere betydningen av fremtidshistoriene for egen kommune eller fylkeskommune. I denne prosessen  inviteres til å

  • velge framtidshistorier som er relevante for den enkelte å snakke om
  • vurdere hva de(n) valgte fremtidshistorien(e) betyr for – hva er implikasjonene?
  • identifisere muligheter for hvordan  møte fremtiden best mulig
  • reflektere over eventuelle neste steg som kan tas

Verktøyet er inspirert av anerkjente fremsynsmetoder som benyttes i strategiprosesser både i offentlige og private virksomheter, nasjonalt og internasjonalt

Vedleggene som kan lastes ned egner seg i bruk i seminar- og møtesammenheng og i undervisningssituasjoner.