De fire filmene handler om forskjellige aktuelle temaer. Disse er:

  1. Forutsigbarhet i lokal samfunnsutvikling - Sammenhengen mellom kommunens overordna planer og private planinitiativ
  2. Kommunikasjon - Hvem snakker vi med og hvordan?
  3. Dispensasjon - Når planen ikke passer, hva da?
  4. Tillit - Hvordan bygge tillit?

KS oppfordrer planutvalgene til å sette av tid til å se filmene og bruke tid på å reflektere sammen. Forslagsvis 45 minutter før hvert av de fire neste møtene. 

Filmene er utarbeidet av Våre steder på oppdrag fra KS, med støtte fra Kommunal og distriktsdepartementet.