KS og Norsk kulturskoleråd har samarbeidet om dette prosjektet hvor formålet har vært å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. 

Arbeidet bygger på KS' medlemsdialog, Kultur for framtida, anbefalinger fra kulturprosjektet Oppspill  (KS, 2018), Hovedstyrets vedtak om kultursatsingen i KS, Norsk kulturskoleråds medlemsdialog og kulturskolerådets landsstyres vedtatte satsingsområder for sitt utviklingsarbeid. 

Hvilke samfunnsmål som er vesentlige for innretningen av kulturskolen, er noe av det kommunene har hatt på sin agenda underveis. Begrunnelser for valg og prioriteringer og det å være nysgjerrig, både på eget mulighetsrom, på andres perspektiver og faglighet, er etterspurt i arbeidet. Hensikten med de tiltakene og tjenestene som kommunene tilbyr og utvikler, og hvordan dette henger sammen med de politiske ambisjonene i kommunen, er også noe av det som er løftet frem.

Pilotprosjektet har lagt mye vekt på samskaping, uttesting og læring i planlegging og gjennomføring. Det har gitt nyttig og viktig læring til det å drive prosessarbeid og hva det vil si å invitere mange inn til å påvirke og mene i disse prosessene.

Hensikten med temasiden du nå er inne på, er å synliggjøre erfaringer og læring i pilotprosjektet. Dette danner et kunnskapsgrunnlag og utgangspunkt for anbefalinger som er oversendt KS og Kulturskolerådet. Læringsressursene som står igjen, skal være en del av det videre arbeidet med fremtidens kulturskole.

Under «Om prosjektet» finner du den oppsummerende rapportdelen. På temasiden finner du også erfaringer og råd fra pilotprosjektet som vi håper kan være til nytte i fremtidig, lokalt samskapingsarbeid. Der finner du blant annet utviklingsprogram, dialoghefte og kommunenes rapporter og filmer. Det er de delene som skal ta oss videre!

Målet er å kunne benytte kunnskapen i pilotprosjektet for videre prosessarbeid i enkeltkommuner og regioner, for kulturskoler og andre virksomheter i den enkelte kommune i samspill. 

God lesning! 

Hilsen Styringsgruppen
Kristin Holm Jensen – avdelingsdirektør KS og Morten Christiansen – direktør Norsk kulturskoleråd.

Prosjektgruppen

Torkel Øien – prosjektleder KS/Norsk kulturskoleråd
Jane Camilla Bjerke Bergh – KS
Trond Kalhagen – KS
Åste Selnæs Domaas – Norsk Kulturskoleråd
Ole Jakob Nedrebø – Norsk kulturskoleråd

Lenkeblokk Icon Fra styrelederne Lenkeblokk Icon Et eksternt blikk fra KS Konsulent på prosessen