Sammendrag av kommunenes rapporter fra pilotprosjektet

Kommunene i pilotprosjektet har varierende størrelse, fra større bykommuner med bredt tilbud i sin kulturskole til mindre kommuner med færre kulturskoletilbud. De medvirkende kommunene representerer ikke et gjennomsnitt verken med hensyn til størrelse, geografi, demografi eller kulturskolens tilbud og samarbeidsparter. Men de er et godt bilde på hvor mangfoldig og ulikt innrettet kulturskolenes tilbud fremstår i ulike kommuner. 

Kommunenes prosjekter har vært svært forskjellige i omfang, og graden av hvor konkret prosjektet har vært innrettet, varierer mye. Kommunene og kulturskolene har hatt ulikt utgangspunkt med hensyn til samhandling og samarbeid med andre. Det samme gjelder forankring i eget planverk. Når det gjelder samskaping har dette kommet inn som et nytt element for de fleste. 

I dette pilotprosjektet har kulturskolen vært initiativtakeren til et bredere samarbeid i egen kommune eller region, med ulike tjenesteområder i kommunen og med andre frivillige organisasjoner og institusjoner som finnes i nærmiljøet. Kulturskolen har vært en sentral aktør i samskapings- og samhandlingsarbeidet. Når det gjelder selve pilotprosjektet i den enkelte kommune har noen kommet godt i mål med sin pilot i perioden mens andre melder tilbake at de først nå er kommet så langt at de kan sette sine planer ut i live. 

Rapportene er stort sett skrevet av koordinatorene i den enkelte kommune, og det vises til at dette i mange tilfeller har kommet som et resultat av en samskapt prosess fram til ferdig produkt.

Kommunene har ulike benevnelser på sin deltakelse i pilotprosjektet, som prosjekt, pilot eller samskapingsprosjekt.

 • Samskaping og samhandling

  Alle kommunene har arbeidet mye med samskaping, da dette har vært et helt sentralt fokus i Pilotprosjektet. Deltakerne har fått kjennskap til nye verktøy, og det meldes tilbake at det er etablert nye samarbeidsformer ved bruk av f.eks. workshops og idédugnader. 

  Steinkjer og Inderøy kommuner har arbeidet med prosjektet Drømmefangst for samskaping, samhandling og medvirkning.  

 • Medvirkning

  Kommunene har arbeidet målbevisst med medvirkning gjennom å imøtekomme prinsippet om at den som berøres skal høres, og gjelder både barn, unge og voksne. Det er hovedsakelig benyttet intervju, observasjon og spørreundersøkelser tilpasset målgruppene. Medvirkning har skjedd i både formelle fora som f.eks. elevråd, ungdomsråd og FAU, men også rettet mot enkeltgrupper som har vært berørt. Det er også lagt planer for medvirkning i evalueringsarbeidet for Pilotprosjektet i noen kommuner. 

 • Samspill politikk og administrasjon

  De aller fleste kommunene har hatt politisk representasjon i kommunegruppene, referansegrupper og arbeidsgrupper, og slik sett kommet et godt stykke på vei i samspillet mellom politikk og administrasjon. 

 • Forankring

  Forankring kan ha ulike betydninger i denne pilotens sammenheng; politisk og/eller administrativ forankring og begrunnelse i fasen før oppstart av piloten eller forankring i pilotperioden. Det handler også om faglig forankring i personalet i oppstarts- og/eller gjennomføringsfasen. 

  De fleste kommunene har kommet langt i arbeidet med forankring i kommunens planverk og/eller har hatt piloten oppe som egen sak i politiske fora i perioden. Kommuner melder tilbake at det har vært både høringer og drøftinger med utvalgsledere og kommunalsjefer, noe som tyder på et samspill mellom det administrative og politiske området. 

  Et par kommuner melder at politisk forankring har vært noe utfordrende av ulike årsaker. 

 • Begrunnelser for deltakelse i prosjektet

  Begrunnelser for å gå inn i denne piloten er lite omtalt i de kommunale rapportene. I den grad det er nevnt handler dette om samhandlingsmotiv, inkludering, økt aktivitet og kapasitet i kulturskolen, opprettholde bolyst, folkehelseperspektiv, erfaringer og funn i tidligere prosjekter som grunnlag for videre utvikling i piloten. Ås kommune skriver spesifikt at samskaping er et gjennomgående prinsipp i kommuneplan og Kommune 3.0. 

 • Struktur, organisering og arbeidsmåter

  Alle kommunene har hatt kommunegruppe med en bred sammensetning fra både administrativt og politisk nivå. I tillegg har de aller fleste opprettet referansegruppe, arbeidsgruppe, prosjektgruppe, plangruppe eller andre grupper ut fra behov som utkrystalliserte seg i deres pilot.  

  Gruppene har vært organisert slik at driverne av gruppene har kommet fra de som har sittet nærmest Pilotprosjektet og disse har arbeidet både oppover og nedover i de ulike organisasjonene/ institusjonene. Implementering i aktuelle planverk har vært en prioritert oppgave. 

  De ulike gruppene har arbeidet med høringer, hatt idedugnader, intervju og ikke minst arbeidet med samskaping. Asker kommune summerer opp det som har vært sentralt i arbeidet for mange av kommunene og som har vært avgjørende for å kunne samskape et felles tjenestetilbud: 

  • Å bli kjent med hverandre og med hverandres virksomheter  
  • Å identifisere styrker og utfordringer i egen og i hverandres virksomheter  
  • Å skape felles interesse og nysgjerrighet for å være sammen om et utviklingsprosjekt  
  • Å være i prosess og finne retning for prosjektet
 • Læringsutbytte

  Prosjektet har bidratt til å se mer helhet og sammenheng - planer som snakker sammen er en effekt av dette. Inderøy kommune har satt denne piloten og andre prosjekt inn under ABSOLUTT-programmets paraply. Forankring både i det politiske og det administrative nivå er avgjørende for å lykkes. Her legges rammene for forventninger og ønsket retning til ansatte og andre involverte. 

  Nes kommune rapporterer tilbake at “Det har vært helt avgjørende at vi har hatt støtte fra kommunaldirektør og hans ledergruppe. Det har gjort at vi kan ta den plassen vi trenger i prosjektet, samt at det er gitt rammer for å kunne lykkes”. 

  Flere kommuner peker på at piloten har bidratt til at de har fått et annet syn på utvikling; dette kan ikke gjøres alene, men krever samhandling og samskaping med flere for å favne bredere.  

  Kompetansen på samskaping, medvirkning og prosjektledelse er økt i pilot-perioden og piloten har inspirert til videre samskaping og samhandling på tvers av sektorene. 

  Den faktoren som de fleste kommunene nevner på ulikt vis er tidsfaktoren; det å ha nok tid, og finne fellestid på tvers av sektorer, frivillighet og næringsliv til å møtes og arbeide sammen som en gruppe så lenge det ikke følger midler med i piloten. Her trengs planlegging og tidlig involvering for å få en god start. 

  Noen kommuner har eksplisitt rapportert et ønske om å arbeide enda mer med medvirkning, og da spesielt fra barn og unge i framtida, og kanskje også la de eldste barna/ungdommene drive prosessene selv. 

  Ullensvang kommune skriver i sin rapport: «Prosjektet Framtidas kulturskule blir dels nybrottsarbeid og får funksjon som døropnar for framtidige samskapingsarenaer». 

Kommunenes rapporter og filmer

Det er i kommunene tjenestene utvikles, livene leves og hovedandelen av arbeidet i dette pilotprosjektet skjer. Kommunenes formidling av egne erfaringer, i sitt mangfold og sin forskjellighet, er derfor vesentlig å formidle når prosjektet oppsummeres.

 • Asker kommune

  Piloten i Asker kommune kom i gang med bakgrunn i kommunesammenslåingen i 2020 med ambisjoner om å utvikle et forpliktende og konkret samarbeid innen kommunens nyopprettede tjenesteområde Medborgerskap og innen Oppvekst. 

  Viktige metoder i utviklingsprosjektet «Fremtidens kulturtilbud for barn og unge» var samskaping og medvirkning. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Asker kommune
 • Bodø kommune

  Prosjektperioden ble for Bodø kulturskole en tid for refleksjon, for målsetting og handling. Mot slutten av prosjektet er det spesielt medvirkning og samskaping som kulturskolen ser på som de viktigste virkemidlene for å holde på en langvarig og verdifull skoleutvikling i fremtiden. Nøkkelen for oss ligger i god dialog, både med elever gjennom opprettelsen av forum for medvirkning og nye møteplasser som «Halvsju», og gjennom opprettelse av gode og regelmessige møtepunkter mellom gamle og nye samarbeidspartnere. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Bodø kommune
 • Gjesdal kommune

  Gjesdal kommune hadde en presentasjon av sin pilot i april –22 hvor målet var at kommunen skulle etablere et tankesett og arbeidsformer som styrket kulturskolens rolle og funksjon som et ressurssenter innen opplæring av kunst og kultur og som en aktør i lokal samfunnsutvikling. Ønsket var at prosjektet skulle munne ut i å fremme inkludering, utligne forskjeller og bidra til gode mestringsopplevelser. 

  Prosjektet koblet aktivt på et forskningsmiljø gjennom et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS). 

  Av ulike årsaker måtte Gjesdal trekke seg ut av prosjektet, men det ligger mye godt forarbeid i deres presentasjon som kan være til inspirasjon for andre kommuner. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Gjesdal kommune
 • Høyanger kommune

  Målet for vår pilot var å lage og prøve ut ein modell mellom kulturskulen og tenesteområde helse. Piloten har bakgrunn i, og er forankra i eitt politisk ønske om redusering av barnefattigdom i Høyanger kommune, og å komme nærmare visjonen “kulturskule for alle”. Ein ønskte i større grad å inkludere og legge til rette for tilbod for grupper med ulike fysiske og psykiske utfordringar. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Høyanger
 • Inderøy kommune

  Med prosjektet Fremtidens kulturskole har kulturskolen i Inderøy blitt mer synlig og delaktig i utviklingsarbeid, på veg mot en mer samskapende kommune.  

  I medvirkningsprosessen Drømmefangst har vi prøvd ut kreativ medvirkning og samskaping med barn og unge.  

  I tillegg har Inderøy som mål å utvikle et pedagogisk opplegg, i samarbeid mellom kulturskole og barnehage, for å styrke overgangen mellom barnehage og skole.

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Inderøy kommune
 • Lillestrøm kommune

  Formålet med prosjektet er å sette søkelyset på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. Lillestrøm kulturskole leder prosjektet i Lillestrøm kommune, og ønsker med denne piloten å etablere et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge på Frogner, et av kommunens tettsteder.   

  Målet er å være en ressurs i et lærende nettverk og å kunne bidra inn i et samarbeid hvor vi med fokus på inkludering, forebygging, mangfold og utenforskap kan øke vår kompetanse i samarbeid med øvrige aktører. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Lillestrøm kommune
 • Målselv kommune

  Synliggjøring av det samiske i Målselvsamfunnet og utvikling av samiske kulturfag i Kulturskolen er to sider av samme sak. Tankesettet som ligger til grunn for samskaping har styrket vår tro på at kulturskoleutvikling og samfunnsutvikling er nært knyttet. Framtidas kulturskole skapes ikke av kulturskolen alene, og framtida er nå: Min áigi ovttas/ Vår tid sammen. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Målselv kommune
 • Nes kommune

  Kulturelle møteplasser som er tuftetsamskaping mellom frivillighet og kommune? Utvikle gode kulturelle møteplasser for barn 0-6 år og deres foresatte? Dette har Nes kommune jobbet med i pilotprosjektet KUL.

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Nes kommune
 • Porsgrunn kommune

  Hvordan kan vi få til et bedre samarbeid mellom kulturskole, grunnskole, ungdomsklubb og kulturhus? Dette var utgangspunktet for vårt arbeid i det nasjonale programmet «Fremtidens kulturskole». Og hvordan kan vi bygge det som allerede finnes sammen med noe nytt?   

  Vi har tatt utgangspunkt i et eksisterende samarbeid mellom ungdomsskolene i kommunen og Kulturskolen: Valgfaget «Produksjon for scene», og vi har i programperioden lært mye om både egen virksomhet, samskaping og samhandling på tvers av virksomheter, og vi tenker nå annerledes enn vi gjorde i starten av vårt prosjekt. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Porsgrunn kommune
 • Steinkjer kommune

  Prosjektet har vært en døråpner for bredere samarbeid på tvers av sektorer og følgelig økt forståelse for samhandling for utvikling av fremtidens tjenestetilbud. 

  Prosjektet har vært rettet mot hovedmålet å «utvikle og teste konsept for samskapende planprosesser med barn og unge.» Vi har jobbet med, og tilegnet oss metoder for gjennomføringer av samhandlingsprosesser som drømmefangst, framtidssafari og tidsreiser. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kommune i Steinkjer kommune
 • Stranda kommune

  Samskapingsprosjektet KISS – Korps i skulen er et samarbeid mellom Ringstad Skule, Stranda Kulturskule og Stranda Skulekorps og har følgande målsetting:

  • Å gje ei kvalitetsmessig og variert musikkopplæring ved Ringstad Skule. 
  • Å auke engasjementet og rekrutteringa til korpsmusikken i Stranda. 
  • Å motarbeide utanforskap, mobbing, isolasjon og sosiale skeivheiter i ungdomsgruppa.  

  Prosjektet hadde ei uttalt målsetting om at begge skuleslaga skulle gjennomføre prosjektet på ein slik måte at deira eigen identitet vart ivaretatt. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Stranda kommune Lenkeblokk Icon Les mer om KISS - Korps i Skulen
 • Sunnfjord kommune

  Med bakgrunn i erfaringar frå Kulturbarnprosjektet i 2019 og kjennskap til utfordringa med overgang barnehage-skule, valte Sunnfjord i forpiloten og piloten å ha fokus på kulturarv, folkemusikk/dans og nynorsk språk som overgangsobjekt. 

  Vi ville sjå på om dei kunstnariske og kulturelle uttrykka kan bidra til å skape ein opplevd samanheng for barna mellom barnehage og skule. Dette skal virke primært for barna, men også slik at barnehagepedagogane, førsteklasselærarane og foreldra opplever ein auka samanheng. Målet er å førebygge utanforskap og å trygge barn i overgangssituasjonar – spesielt dei sårbare barna. Det er ei utfordring at overgangar er vanskelege i barna sine liv. Som ny og større kommune, med mange barnehagar og skular ynskte vi å lage ein god plan for overgangar, slik at barna opplever tydeleg samanheng mellom barnehage og skule. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Sounnfjord kommune
 • Ullensvang kommune

  I framtida skal Ullensvang kulturskule framstå som ein kulturell livsløpsarena.  

  Gjennom brei samhandling og samskaping, skal kulturskulen nå ut til fleire innbyggjarar og bidra til auka livskvalitet, fellesskap, inkludering og oppleving.

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Ullensvang kommune
 • Ås kommune

  Kulturskolen i Ås er et ressurssenter for alle innbyggere. I samhandling med de andre tjenestene i kommunen bruker vi kultur og vår kompetanse som et verktøy i kampen mot ensomhet og utenforskap. 

  Lenkeblokk Icon Fremtidens kulturskole i Ås kommune