Her presenteres de kompetanseområdene som forskning og andre kartlegginger peker ut som de mest utfordrende for ledere i skolen, fordelt på syv overordnede temaer.

Fagstoff og verktøy/metoder tilknyttet ferdighetsområdene finner du ved å klikke på lenkene øverst til høyre på denne siden. Sidene er under utvikling og ferdigstilles i løpet av våren 2018.

 

1. Lederrollen

En utfordring for ledere i skolen er å forstå hvordan de kan balansere tekniske arbeidsoppgaver med utviklingsdelen av jobben. Det er også viktig at lederne får rikelig anledning til å diskutere forhold/problemstillinger knyttet til både det å ha en formell lederstilling og samtidig ivareta utviklingsoppgaver.

 

Viktige temaer

 • Rolleavklaring og handlingsrom
 • Distribuert ledelse
 • Makt og påvirkning
 • Jeg som leder - egenutvikling
 • Ledergruppen som utviklingsarena
 • Ny som skoleleder
 • Profesjonskompetanse
 • Hvordan balansere teknisk-administrative oppgaver med pedagogisk ledelse og utviklingsoppgaver? 

2. Organisasjonsutvikling

Viktige temaer

 • Skolen som organisasjon
 • Fag- og profesjonsfellesskapet i skolen
 • Organisasjonsanalyse og - utvikling
 • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM - human resource management)
 • Motivasjon
 • Konfliktforebygging- og håndtering
 • Kommunikasjon
 • Prosessledelse, samskaping og innovasjon
 • Kvalitet på samarbeid og fellestid
 • Skolebasert kompetanseutvikling
 • Endring av organisasjonskultur
 • Feedback - hvordan og hvorfor gi og få tilbakemeldinger

Det er utfordrende å lede endringsprosesser og "å få folk med". Ikke minst er det utfordrende å involvere alle ansatte i utviklingsarbeid og sørge for at alle har god informasjon og blir involvert på en hensiktsmessig måte. Å lede gode møter og prosesser krever trening og et godt repertoar av metoder og verktøy. Å forebygge og håndtere konflikter på en god måte krever analytiske og relasjontelle ferdigheter, i tillegg til god rolleforståelse.

 

3. Kvalitetsvurdering og analyse

Viktige temaer

 • Kvalitetsvurdering
 • Analyse
 • Hensiktsmessige mål
 • Riktig ambisjonsnivå
 • Erfaring som kunnskapskilde - styrker og svakheter 

Å finne rett ambisjonsnivå for det man vil oppnå er utfordrende; målsetninger må hverken være for høye eller for lave. Å definere gode mål er også viktig for å senere kunne vurdere om kvaliteten på skolens tjenester er tilfredsstillende. Inkludert i dette er ferdigheter i å vurdere hvilke tiltak som bør settes i gang, og hvordan man best vurderer rammefaktorer og fordeler ressurser til at de skal gi ønskede resultater.

 

Det er utfordrende å lage gode analyser og det er viktig at skolens ledere ser utfordringer i hverdagen i sammenheng med overordnede målsetninger for skolen, data om elevresultater og andre deler av skolens virksomhet og kunnskap fra forskning. For å få til dette er det viktig med kunnskap om analytiske tilnærminger.

 

4. Skolens plass i samfunnet

Viktige temaer:

 • Skolens samfunnsoppdrag
 • Å være leder i en politisk styrt organisasjon - demokrati lokalt og nasjonalt
 • Profesjonslogikk og forvaltningslogikk
 • Skole og opplæring som en del av det kommunale tjenestetilbudet
 • Samarbeid med arbeidsliv, kulturliv og frivillig sektor
 • Globale og internasjonale trender
 • Internasjonale institusjoner og rangeringer 

En skoleleder må forholde seg til spenninger mellom profesjonslogikken og forvaltningslogikken, og en viktig lederoppgave er å være en "oversetter" mellom disse logiske nivåene. Ledere i skolen bør ha forståelse for hva det innebærer å være leder i en politisk styrt organisasjon, i tillegg til hvilke nasjonale og internasjonale trender og institusjoner som påvirker forventningene til hva skolen skal levere.

 

5. Elevenes læringsprosesser

Ledere i skolen må få trene på teamledelse og kollektive ledelsesformer. De må også bli gitt varierte muligheter til å bli bevisstgjort på hvordan de skal gå frem når de skal snakke med lærerne om deres undervisning.

 

Viktige temaer:

 • Ledelse av læringsarbeid
 • Utvikling av læringsprosesser
 • Utvikling av læringsmiljø
 • Skolelederne som en del av profesjonsfellesskapet
 • Veiledning og støtte av ansatte
 • Tjenestedesign og innovasjon
 • Pedagogisk bruk av IKT

Ledere er en del av fag- og profesjonsfellesskapet i skolen, og skal samtidig lede arbeidet i utviklingen av dette fellesskapet. Det er en viktig utfordring for skolens ledere å legge til rette for at lærere og andre ansatte får veiledning og støtte til å utvikle sin praksis. Skoleledere bør også ha en bevissthet om sammenheng mellom bruk av teknologi og elevenes læringsutbytte. 

 

6. Ledelse i framtidas skole

Viktige temaer:

 • Fremtidens samfunns- og arbeidsliv
 • Kompetansebegrepets betydning for utvikling av skolen
 • Teknologi som styrker elevers utvikling og kompetanse
 • 21st Century Skills
 • Samspill med arbeidsliv, frivillig sektor og andre fag- og profesjonsgrupper
 • Tilrettelegging for livslang læring og utvikling
 • Tverrfaglig og fagovergripende kompetanse
 • Utvikling av elevenes hele spekter av kompetanse og ferdigheter
 • Eleven som sin egen karriereplanlegger
 • Internasjonale og globale trender og institusjoner

7. Lov og avtaleverk 

"Må man være jurist eller?" Skolen er underlagt mange lover og avtaler, og det er en utfordring for mange skoleledere at de ikke kjenner disse på en måte som gjør at de er trygge på sitt handlingsrom. 

 

Viktige temaer:

 • Hvordan håndterer lederne og ledergruppen tilsyn?
 • Hva betyr det at rektor har styringsrett?
 • Hvilke muligheter og begrensninger ligger i lov- og avtaleverket
 • Lov- og avtaleverk i praksis - hvordan jobbe godt og effektivt med disse
 • Opplæringsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Kommuneloven
 • Hovedavtalen
  • SFS 2213 - særavtale for undervisningspersonale