KS har lansert et nytt verktøy. Verktøyet kan brukes av lokale parter i sitt arbeid med heltidskultur generelt, og det er spesielt knyttet til utlysning av stillinger i kommunesektoren. Under denne er tre lenker til flere verktøy:

Lenkeblokk Icon Utlysningspraksis – en barriere for heltidskultur Lenkeblokk Icon NSFs heltidsbarometer Lenkeblokk Icon Deltids-lista fra Fagforbundet Lenkeblokk Icon Deltas heltidsmonitor

I 2019 lanserte Fafo tre nye rapporter som belyser arbeidet med heltidskultur i flere norske kommuner. De kan du lese her:

Lenkeblokk Icon En ny vei mot heltidskultur - resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse Lenkeblokk Icon Lang vei mot heltidskultur – evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune Lenkeblokk Icon Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger (Fafo - rapport 2012:14). Denne ble skrevet på oppdrag for KS, og var et sentralt utgangspunkt for den første heltidserklæringen.

Lenkeblokk Icon Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Heltid i nord  - hvorfor lykkes Finnmark (Fafo 2013:37). Denne rapporten er en oppfølging av rapporten fra 2012. Under arbeidet med denne så forskerne at kommunene i Finnmark skilte seg ut når det gjelder omfang av heltidsstillinger. KS ønsket å se nærmere på dette.

Lenkeblokk Icon Heltid i Nord - Hvorfor lykkes Finnmark?

Rapporten «Frivillig deltid – en privatsak?» (Fafo 2012: 49) er skrevet på oppdrag for Fagforbundet, for å få mer kunnskap om hvorfor ansatte velger å jobbe deltid.

Lenkeblokk Icon Frivillig deltid – en privatsak?

Rapporten «Større stillinger og bedre drift» (Fafo 2015:25)  ble skrevet på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten evaluerer programmet Ufrivillig deltid, og den oppsummerer erfaringene med utviklingsforsøk som er gjort i programmet.

Lenkeblokk Icon Større stillinger og bedre drift

Nina Amble har evaluert 3+3 ordningen i Harstad kommune. 

Lenkeblokk Icon Rapport som evaluerer 3+3 turnus i Harstad

Kari Ingstad har skrevet om prosjektet «Fast, men vikar»  i Levanger og Verdal kommune, hvor det ses på hvordan ansatte som arbeider i vikarpool, og ledere som administrerer dette, opplever denne ordningen. 

Lenkeblokk Icon Innovasjon i turnus Vikarpool – ikke optimalt, men bedre enn en 18 prosents stilling

Kari Ingstad og Elin Kvande har sett på hvordan hel- og deltidsansatte sykepleiere i sykehjem opplever arbeidsvilkårene.

Lenkeblokk Icon Arbeid i sykehjem – for belastende for heltid?

PAI/statistikk/ fakta
KS produserer statistikk over omfang og utvikling i heltidsarbeid og stillingsstørrelser. I tillegg utgir KS en egen Arbeidsgivermonitor, hvor heltid/deltid er tema. Her har vi samlet aktuell statistikk og fakta som kan være relevant i arbeidet lokalt. Det kan også bestilles egne data gjennom KS Statistikkpakke.

Statistikkpakken

KS arbeidsgivermonitor beskriver arbeidsgiverpolitiske tema og utfordringer i kommunesektoren. Monitoren er basert på PAI- data og egen undersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn.

Arbeidsgivermonitoren
Majoriteten har innsatsen for heltidskultur forankret politisk

I 2014 hadde Arbeidsgivermonitoren et eget dypdykk om heltidskultur. Det finner du her:

Dypdykk 2014: Heltidskultur