KS har utarbeidet en statistikkpakke med en rekke tabeller og diagrammer som inneholder sentrale opplysninger om lønn, fravær og sysselsetting i enkeltkommuner. Statistikkene er laget på bakgrunn av data fra PAI-registeret, og leveres samlet i en pdf-fil og en excel-fil. Tabellene i oversikten under inneholder tall for alle landets kommuner samlet. De illustrerer hva slags tabeller som er inkludert i pakken. I tillegg til tabellene 1-10 får hver enkelt kommune tre tabeller for sykefravær i sin pakke. Lenger ned på denne siden finnes tilsvarende tabeller for kommunegrupper. Når man mottar en statistikkpakke med tall for egen kommune, kan man sammenligne egne tall med tall for alle kommuner eller for den kommunegruppen man tilhører.

Tabellene er basert på lønns- og personaldata (PAI-data) per 1.12.2023.

Statistikkpakken inneholder:
   Lønn   
  Tabell 1 Lønnsutvikling for ansatte. Antall ansatte og årsverk, nivå og endring i månedsfortjenste og grunnlønn. Fordelt etter kjønn.
  Tabell 2 abc Lønnsutvikling for ansatte. Antall ansatte og årsverk, nivå og endring i månedsfortjenste og grunnlønn. Fordelt etter stillingskoder og kjønn.
  Tabell 3 Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Kvinners månedsfortjeneste og grunnlønn som andel av menns månedsfortjeneste og grunnlønn, justert for alder, ansiennitet, arbeidstakergruppe, stillingskode og utdanning.
  Tabell 4a b c Ansatte etter kapittel og arbeidstakergruppe. Antall stillinger, antall årsverk, månedsfortjeneste, grunnlønn, overtid, samt vekst i månedsfortjeneste, grunnlønn og årsverk. Fordelt etter kapittel, arbeidstakergruppe, kjønn.
  Sysselsetting  
  Tabell 5 Antall og andel kvinner og menn. Fordelt etter sektor.
  Tabell 6 Turnover for ansatte etter sektor. Andel etter ett år er ansatt i samme kommune, samme kommune og samme sektor, samme kommune og annen sektor, annen kommune eller ikke er ansatt i kommunal forvaltning.
  Tabell 7 Turnover for ansatte etter ansattgruppe. Andel etter ett år er ansatt i samme kommune, samme kommune og samme ansattgruppe, samme kommune og annen ansattgruppe, annen kommune eller ikke er ansatt i kommunal forvaltning.
  Tabell 8 Turnover mellom ulike ansattgrupper.
  Tabell 9 Heltids- og deltidsstillinger og -ansatte.
  Tabell 10 Antall ansatte. Fordelt etter stillingsstørrelse og kjønn. For treårsperiode.

 

Statistikkpakker for de ulike kommunegruppene
Gruppe Beskrivelse av gruppen
00 Alle landets kommuner
01 Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave frie disponible inntekter per innbygger
02 Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbygger
03 Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og høye frie disponible inntekter per innbygger
04 Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, middels bundne kostnader og lave frie disponible inntekter per innbygger
05 Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbygger
06 Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, middels bundne kostnader og høye frie disponible inntekter per innbygger
07 Kommuner med 10 000 til 19 999 innbyggere og lave frie disponible inntekter per innbygger
08 Kommuner med 10 000 til 19 999 innbyggere og middels eller høye frie disponible inntekter per innbygger
09 Kommuner med 20 000 til 29 999 innbyggere
10 Kommuner med 30 000 til 44 999 innbyggere
11 Kommuner med 45 000 til 74 999 innbyggere
12 Kommuner med 75 000 til 300 000 innbyggere
13 Oslo kommune
14 Kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og lave eller middels frie disponible inntekter per innbygger
15 Kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og høye frie disponible inntekter per innbygger
16 Kommuner med mindre enn 600 innbyggere
17 De kommunene med høyest skatteinntekter per innbygger. Skatteinntektene inkluderer kommunal inntekts- og formuesskatt, eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og naturressursskatt
18 Fylkeskommuner

Pakken kan bestilles ved å fylle ut skjemaet her. Den koster kr. 1600 pluss moms. Andre tabeller kan lages etter avtale. Det er i tillegg mulig å tegne abonnement på pakken. Man vil da automatisk få tilsendt oppdatert statistikk årlig, så snart nye data foreligger.