KS har utarbeidet en statistikkpakke med en rekke tabeller og diagrammer som inneholder sentrale opplysninger om lønn, fravær og sysselsetting i enkeltkommuner. Statistikkene er laget på bakgrunn av data fra PAI-registeret, og leveres samlet i én pdf-fil.

Tabellene i oversikten under inneholder tall for alle landets kommuner samlet. De illustrerer hva slags tabeller som er inkludert i pakken, og er et nyttig sammenligningsgrunnlag. Når man mottar en statistikkpakke med tall for egen kommune, kan man sammenligne egne tall med tall for alle kommuner. Lenger ned finnes tilsvarende tabeller for ulike kommunegrupper, slik at man kan sammenligne egne tall med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. 

Statistikkpakken inneholder:
   Lønn   
  Tabell 1 Lønnsutvikling for ansatte. Antall ansatte og årsverk, nivå og endring i månedsfortjenste og grunnlønn. Fordelt etter kjønn.
  Tabell 2 abc Lønnsutvikling for ansatte. Antall ansatte og årsverk, nivå og endring i månedsfortjenste og grunnlønn. Fordelt etter stillingskoder og kjønn.
  Tabell 3 Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Kvinners månedsfortjeneste og grunnlønn som andel av menns månedsfortjeneste og grunnlønn, justert for alder, ansiennitet, arbeidstakergruppe, stillingskode og utdanning.
  Tabell 4a b c Ansatte etter kapittel og arbeidstakergruppe. Antall stillinger, antall årsverk, månedsfortjeneste, grunnlønn, overtid, samt vekst i månedsfortjeneste, grunnlønn og årsverk. Fordelt etter kapittel, arbeidstakergruppe, kjønn.
  Sysselsetting  
  Tabell 5 Antall og andel kvinner og menn. Fordelt etter sektor.
  Tabell 6 Turnover for ansatte etter sektor. Andel etter ett år er ansatt i samme kommune, samme kommune og samme sektor, samme kommune og annen sektor, annen kommune eller ikke er ansatt i kommunal forvaltning.
  Tabell 7 Turnover for ansatte etter ansattgruppe. Andel etter ett år er ansatt i samme kommune, samme kommune og samme ansattgruppe, samme kommune og annen ansattgruppe, annen kommune eller ikke er ansatt i kommunal forvaltning.
  Tabell 8 Turnover mellom ulike ansattgrupper
  Tabell 9 Heltids- og deltidsstillinger og -ansatte.
  Tabell 10 Antall ansatte. Fordelt etter stillingsstørrelse og kjønn. For treårsperiode.
  Sykefravær  
  Tabell 11 Sykefraværsprosenter. Samlet, egenmeldt, legemeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter fraværstilfellenes lengde. Fordelt etter sektorer.
  Tabell 12 Sykefraværsprosenter. Samlet, egenmeldt, legemeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter fraværstilfellenes lengde. Fordelt etter kjønn og aldersgrupper.
  Diagram 1 Sykefraværsprosenter. Samlet, egenmeldt, legemeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter fraværstilfellenes lengde. Fordelt etter kjønn og aldersgrupper. Tall fra tabell 12.
  Tabell 13 Sykefraværsprosenter. Samlet, egenmeldt, legemeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter fraværstilfellenes lengde. Fordelt etter kjønn og sektorer.
  Tabell 14 Sykefraværsprosenter for kvinner og menn. Ujustert og justert for stillings- og funksjonsstruktur (ulike jobber). 
  Tabell 15 Sykefraværsprosenter. Samlet, egenmeldt, legemeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter fraværstilfellenes lengde. Fordelt etter sektorer og heltid/deltid. 
  Tabell 16 Permisjoner. Ulike permisjonstyper, fordelt etter kjønn.
  Diagram 2 Sykefraværsprosenter for kommunen, sammenlignet med alle landets kommuner samlet. Samlet, legemeldt, egenmeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden, kvinner, menn. Tall for eksempelkommune.
  Diagram 3 Sykefraværsprosenter for kommunen, sammenlignet med alle landets kommuner samlet. Fordelt etter sektorer. Tall for eksempelkommune.
  Diagram 4 Utvikling i samlet sykefraværsprosent. Kommunen sammenlignet med alle landets kommuner samlet. Tall for eksempelkommune.

 

Statistikkpakker for de ulike kommunegruppene
Gruppe Beskrivelse av gruppen
00 Alle landets kommuner
01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter
02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter
03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter
04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter
05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter
06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter
07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter
08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter
09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter
10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter
11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter
12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter
13 Store kommuner utenom de fire største byene
14 Bergen, Trondheim og Stavanger
15 Oslo kommune
16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger
17 Fylkeskommuner

Tabellene er p.t. basert på lønns- og personaldata (PAI-data) per 01.12.2019 og sykefraværsdata for perioden 4. kvartal 2018-3. kvartal 2019. 

Pakken kan bestilles ved å fylle ut skjemaet her. Den koster kr. 1500 pluss moms. Andre tabeller kan lages etter avtale. Det er i tillegg mulig å tegne abonnement på pakken. Man vil da automatisk få tilsendt oppdatert statistikk årlig, så snart nye data foreligger.