Betydningen av lederspenn – tallet på hvor mange ansatte en leder har ansvar for – er et til dels lite utforsket tema i norsk kommunesektor. Vi vet at størrelsen på spennet bør henge sammen med faktorer som organisasjonsmål, sammensetning av kompetanse, stabilitet i arbeidsstokken, arbeidsmiljø, geografiske avstander og størrelsen på hele organisasjonen.

Men hvordan ser dette ut i ulike kommunale og fylkeskommunale tjenesteområder? Og hvilken betydning har antall ansatte for lederens mulighet til å faktisk utøve rollen som leder? Er det egentlig slik at et stort lederspenn fører til høyt sykefravær og stor gjennomtrekk?

Dette og mer er tema for den nye rapporten «Leiarspenn og organisering» fra forskningsinstituttet NORCE som ble lansert under webinaret.

For å belyse hvilke forutsetninger ledere i helse- og omsorgstjenestene har for å utøve ledelse, var KS-Konsulent invitert for å presentere funn fra sine analyser av den faktiske bemanningssituasjonen ved sykehjem og i hjemmetjenester. Står kravene og forventningene som lederne møter i stil med rammevilkårene?

Den nasjonale satsingen Jobbvinner, som har mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene, delte erfaringer om lederens betydning for å beholde og rekruttere helsepersonell.

Webinaret med lanseringen av rapporten