Det er krav om å gjøre ting annerledes, raskere, på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere

Jon Gunnar Pedersen, leder av Norge mot 2025

Det store fremtidsbildet – attraktive arbeidsgivere i en ny tid

I denne filmen får vi høre ulike perspektiver på nyskapende arbeidsgiverpolitikk fra Jon Gunnar Pedersen (leder av «Norge mot 2025»), Lisbeth Hammer Krogh (Ordfører i Bærum), Lisbeth Øyum (forsker Sintef) og Bente Larssen (kommunedirektør i Porsanger).

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. Det preger kommunesektoren allerede i dag og i årene som kommer En rekke utviklingstrekk påvirker det kommunale oppdraget, som klimaendringer, globalisering, en aldrende befolkning og økte forventninger fra innbyggerne. Samtidig opplever kommunesektoren et stadig mindre økonomisk handlingsrom og økte krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Høy tillit i samfunnet og stor evne til omstilling er grunnlaget for at kommunal sektor skal kunne møte og løse de utfordringene vi står i.

FNs bærekraftsmål er et viktig bakteppe i utviklingen av samfunns- og arbeidslivet. Omstilling i kommunal sektor er et vesentlig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsgiverpolitikken må støtte opp under dette.

           

 • Bærekraftsmål 4 God utdanning
 • Bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene
 • Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst   
 • Bærekraftsmål 9 Innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Det er betydelige gevinster å hente i å endre måten vi organiserer tjenestene og løser oppgavene på. Ny teknologi gir oss nye muligheter innenfor alle ansvarsområdene til sektoren. Det gjør oss i stand til å organisere, skape og levere tjenester med færre ressurser, og å utøve de ulike rollene våre effektivt og bærekraftig. For å lykkes med dette må ledere og ansatte tilegne seg relevant kompetanse gjennom kontinuerlig læring. Målet er å få mer velferd ut av de ressursene sektoren har, og å finne gode måter å mobilisere ressurser på utenfor organisasjonen.

Samskapingskommunen 3.0 er en modell som mange kommuner etter hvert jobber etter. Det handler om å tenke nytt om kommunens rolle, også som arbeidsgiver. Vi tenker annerledes om ledelse, kompetanse, organisering og medarbeiderskap når kommunen skal skape velferd sammen med innbyggerne. Innbyggerinvolvering, digitalisering og samarbeid med andre er også viktig i utviklingen av lokalsamfunnet og lokaldemokratiet og i måten kommunesektoren utøver sin myndighet på. Arbeidsgiverpolitikken skal vise vei inn i det nye terrenget.

Hvor forberedt er vi? For å opprettholde velferden og skape gode lokalsamfunn, må vi handle nå. Fremtidsverktøyet Norge 2040 viser deg problemene vi må håndtere og valg du kan ta for din kommune.

Fremtidsverktøyet 2040 starter nå!

Arbeidsgiverpolitikken – et grunnlag for å lykkes

For å lykkes i å opprettholde en bærekraftig kommunesektor er det avgjørende at kommunene og fylkeskommunene er attraktive og nyskapende arbeidsgivere. Det innebærer blant annet at kommunene og fylkeskommunene

 • setter innbyggeren i sentrum
 • mobiliserer flere ressurser i samfunns- og næringslivet
 • forankrer og iverksetter en offensiv arbeidsgiverpolitikk som møter lokale behov
 • stimulerer til nyskaping og rom for prøving og feiling, for å ivareta bærekraft framover
 • evner å få til innovasjon, digitalisering og omstilling
 • utøver strategisk ledelse og god ledelse på alle nivå
 • utvikler medarbeiderskap gjennom oppfølging, medvirkning og involvering av ansatte
 • bygger tillit i alle ledd, situasjoner og relasjoner

Hovedavtalen legger rammene for omstillingsarbeidet og for gode prosesser mellom partene for sammen å skape velferd i kommuner og fylkeskommuner. Det er avgjørende for et godt resultat å involvere de ansatte og organisasjonene deres så tidlig som mulig når vi skal gjennomføre omstillinger og reformer.  

Nyskapende arbeidsgivere tar grep

For å lykkes med omstilling og for å sikre bærekraftige kommuner og fylkeskommuner trenger vi nyskapende arbeidsgivere som viser handling gjennom

 1. å våge – å utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære
 2. å lede – å drive strategisk ledelse av omstillinger og drive mestringsorientert ledelse
 3. å lære – å utvikle læringskultur og mestringsklima og å lære for å endre
 4. å mobilisere – å ta alle ressurser i bruk og ta vare på innbyggerperspektivet
 5. å samhandle – å utvikle nye løsninger sammen med andre

  Arbeidsgiverpolitikken er et grunnlag for å lykkes med nødvendig omstilling Bente Larssen, kommunedirektør Porsanger

Hva er arbeidsgiverpolitikk – og hvorfor er det viktig? 

 • Hva slags arbeidsgiver vi er, har stor betydning for hvem som vil jobbe og utvikle seg hos oss, enten som leder eller som medarbeider.
 • Hva slags arbeidsgiver vi er, har stor betydning for hvilke tjenester vi skaper og utvikler.
 • Hva slags arbeidsgiver vi er, har stor betydning for hvordan vi evner å omstille oss og tenke nytt om hvordan vi skaper velferd sammen med andre.

Arbeidsgiverpolitikken er den plattformen vi står på for å skape gode velferdstjenester. Den viser hvilke verdier som skal prege god og effektiv ledelse og medarbeiderskap, og peker ut en retning framover.

Arbeidsgiverpolitikken bør inngå som et sentralt styringsmål, og forankres i overordnede planer i kommunen eller fylkeskommunen.  På den måten synliggjør vi sammenhengen mellom arbeidsgiverpolitikken og nivået og innretningen på de tjenestene kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for. Det er derfor viktig med et politisk eierskap til arbeidsgiverpolitikken, for å vise retning og prioritere rammer for ledelse og organisasjonsutvikling.

Når arbeidsgiverpolitikken er forankret i overordnede planer, er det viktig å konkretisere mål og tiltak i en arbeidsgiverstrategi. Den tydeliggjør innsatsområdene den enkelte kommunen og fylkeskommunen vil jobbe med for å nå målene om å være en nyskapende og framtidsrettet arbeidsgiver. 

En arbeidsgiverstrategi må være en levende og dynamisk strategi som er forankret i alle ledd i organisasjonen og blir noe alle kjenner igjen og er stolte av å etterleve.

Med verdier som gode spilleregler

Kommuner og fylkeskommuner har ofte verdier som ligger til grunn for hvordan ledere og medarbeidere møter innbyggerne og løser oppgavene hver dag. For at verdiene skal gi mening, bør de operasjonaliseres og synliggjøres i den enkelte virksomheten, for både ledere og medarbeidere.

Enkelte verdier kan sies å være universelle og viktige for bærekraften i offentlig sektor i årene framover:

 • likeverd, empati og gjensidig respekt
 • tillit (er effektivt og gjør at vi kan ta beslutninger på lavere nivå)
 • åpenhet (som grunnlag for samarbeid, delingskultur og forening av ressurser)

Refleksjonsspørsmål

• Hvorfor har vi behov for en ny og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk hos oss?
• Har vi en klar og omforent forståelse av hva som er utfordringene og behovet framover på arbeidsgiverområdet?
• Har vi en klar og omforent forståelse av mål og ambisjoner for arbeidet?
• Hvem skal involveres i prosessen, når og på hvilken måte?
• Hvordan skal vi forankre arbeidet administrativt og politisk?
• Hvordan skal arbeidsgiverpolitikken forankres og ses i sammenheng med annet plan- og strategiarbeid i vår organisasjon?
• Hvordan skal arbeidsgiverpolitikken følges opp, hva kreves av ressurser og hvem har ansvaret for oppfølging?

Prosessdesign for utvikling av arbeidsgiverpolitikk

Nedenfor viser vi et eksempel på hvordan prosessen kan deles inn i ulike faser og hvilke aktiviteter som kan legges inn. Dette må tilpasses den enkelte kommune.Gode eksempler på arbeidsgiverpolitiske dokumenter:

Lenkeblokk Icon Ørland kommune - organisasjonspolitikk Lenkeblokk Icon Sandefjord kommune - arbeidsgiverpolitikk Lenkeblokk Icon Nordre Follo kommune – lederplattform om tillitsbasert ledelse forankret i arbeidsgiverstrategi Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere bokmål - hele dokumentet samlet Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere nynorsk - hele dokumentet samlet