Vi må mobilisere alle gode krefter, vi har ikke råd til å la være

Trude Damm, Bergen kommune

Å mobilisere med Trude Damm, Bergen kommune og Anders Dysvik, BI.

Webinaret varer en time. Se de enkelte korte innslag på video i artikkelen Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep.

Vi står overfor utfordringer det ikke er mulig for den enkelte kommune eller fylkeskommune å håndtere alene. Det handler om en aldrende befolkning, klima- og miljøproblematikk, behovet for et mer inkluderende samfunn, synkende produktivitetsutvikling og strammere økonomiske rammebetingelser. 

Denne typen komplekse samfunnsutfordringer kan vi best løse ved å mobilisere til felles innsats og ved å samhandle på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Ved å forene og mobilisere ressursene våre kan vi sammen utvikle helt nye bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.  

Det betyr at vi framover i større grad må tenke «vi» og ikke «jeg». I arbeidet med å skape en digital offentlig sektor ser vi at statlig og kommunal sektor forener ressursene sine i en felles ambisjon for raskere å utvikle bedre innbyggertjenester til en lavere kostnad. Å mobilisere til samarbeid på tvers og forene ressurser gir mer endringskraft og fart i arbeidet med nyskaping og omstilling.

En forutsetning for å mestre omstilling er tidlig involvering av tillitsvalgte. Det bidrar til et godt partssamarbeid preget av tillit og gode relasjoner. Under koronapandemien har kommunesektoren vist at medarbeidere og ledere sammen klarer å mobilisere ressurser og utvikle nye løsninger.

For en arbeidsgiver betyr det at ledere bør mobilisere ressurser og kompetanse både i og utenfor egen virksomhet. Det gjør de ved å søke nye former for samarbeid med andre aktører og stimulere til økt samarbeid både regionalt og nasjonalt for å forene felles ambisjoner.

Vi må gå fra å tenke den enkelte kommune til å tenke et større fellesskap fremover Anders Dysvik, BI

Mange kommuner opplever å stå i en økonomisk spagat som utfordrer forståelsen av hvordan de kan bruke ressursene, og hvordan de kan åpne opp virksomheten og invitere brukerne og innbyggerne til å bli en vesentlig del av den.

Ved å åpne opp virksomheten og involvere innbyggerne som en ressurs utfordrer vi innbyggernes forståelse av sin rolle. Innbyggerne blir i større grad aktive i utviklingen av velferden vi skal skape. Kommunens oppgave blir å gjøre mulig et godt liv basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser. Samskaping som perspektiv utfordrer alle rollene i kommunen. Vi må justere rollene som både politiker, leder, medarbeider, bruker og innbygger når vi legger en slik verdi til grunn.

Økt omstillingstakt i samfunnet påvirker kravene til og behovene for kompetanse i virksomheten. Det gjør at ledere selv må være i endring og lede medarbeiderne sine gjennom endringer.

Vi trenger ledere som ser og verdsetter medarbeiderne sine og de ulike ressursene og fagligheten deres, og som mobiliserer ulike ressurser og faglighet slik at de kan spille sammen og vise retning inn i framtida.

Mangel på relevant arbeidskraft er en av de største utfordringene kommunesektoren opplever, og det vil i økende grad gjelde også framover. For å lykkes med å ha en kompetansebeholdning som til enhver tid er oppdatert, er det avgjørende å stimulere ansatte til å fornye og supplere kompetansen sin, men også til selv å ta grep om egen utvikling og lære nye oppgaver og prosesser.

En måte å skape mer intern bevegelse av ressurser og kompetanse i virksomheten på, er å oppmuntre ledere og medarbeidere til både organisatorisk og faglig intern mobilitet. Når arbeidsprosesser etter hvert helt eller delvis blir erstattet av digitale løsninger, må vi tenke nytt om kompetansestyring og hvordan ledere og medarbeidere kan omstilles til nye jobber og nye måter å løse oppgavene på internt i virksomheten.

Like viktig som å utvikle og bruke kompetansen til enkeltindivider er det å utvikle og mobilisere den kollektive kompetansen i virksomheten. Den kollektive kompetansen har i fellesskap potensiale til å løse mer komplekse og sammensatte samfunnsutfordringer. Vi kan styrke og mobilisere denne kollektive kompetansen ved å synliggjøre den gjensidige avhengigheten og bygge en organisasjonskultur der vi går sammen og lærer av hverandre og deler kompetanse.

Spørsmål til refleksjon

Å mobilisere til intern mobilitet og læringsløp i virksomheten for raskere omstilling

  • Hvordan kan vi legge til rette for fleksible læringsløp for ledere og medarbeidere under omstilling til nye eller endrede arbeidsoppgaver i virksomheten?
  • Hvordan kan vi mobilisere den kollektive kompetansen i virksomheten?
  • Hvordan kan vi mobilisere til mer samarbeid internt på tvers av faggrenser og tjenesteområder?

Å mobilisere og involvere innbyggere for sammen å skape mer velferd

  • Hvordan legger dere til rette for mobilisering av tjenestemottakere og innbyggere?
  • Hvordan jobber dere med å invitere og mobilisere aktuelle samarbeidspartnere i tjenesteutøvelsen?

Å mobilisere og forene ressurser regionalt

  • Hvilke aktører i regionen kan kommunen invitere og inngå partnerskap med for sammen å utforske, teste, justere og utvikle bærekraftige løsninger som gir verdi for fellesskapet?
  • Hvilke nye former for samarbeid og partnerskap kan vår kommune invitere andre aktører inn til?

 Å mobilisere krefter nasjonalt, på tvers av kommune og stat

  • Hvordan kan kommunen selv eller gjennom regionalt samarbeid bidra på nasjonalt nivå med innsikt og kunnskap og påvirke prioritering av tiltak som bygger opp under en nyskapende kommunal sektor?

 

Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere - bokmål Lenkeblokk Icon Nyskapende arbeidsgivere - nynorsk