Vi er avhengige av velferdsteknologi for å effektivisere arbeidshverdagen og gi brukerne bedre livskvalitet.

Guri Berg Rørvik, prosjektleder i Skaun kommune

Trøndelags-kommunene har satset på innføring av velferdsteknologi for å øke kvaliteten i leveringen av effektive helse- og omsorgstjenester. De har også en felles IT-tjeneste som de drar nytte av i levering av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten.  Her bruker de Værnes responssenter som felles mottak og behandling av tekniske varsler fra ulik velferdsteknologi i regionen.

På Buen helse- og omsorgssenter i Melhus og korttidsavdelingen i Skaun har de jobbet nøye med oppgave- og kompetansekartlegging i Tørn.

Jobbe smartere for bedre flyt i hverdagen 

Bakgrunnen for at Skaun og Melhus ønsket å bli med i Tørn var knapphet på tid og ressurser. De så behovet for å rendyrke helsepersonellets oppgaver på en ny måte ved bruk av velferdsteknologiske løsninger. Videre ønsker de å skape en bedre flyt i arbeidsdagen ved å øke kompetansen på velferdsteknologi hos ansatte, brukere og pårørende. For å gjøre dette må de jobbe smartere, med teknologi som gir bedre helsetjenester, men ikke krever flere folk.

Prosjektgruppene melder at de har fått god drahjelp fra Tørn i forhold til veivalg og hvordan man skal jobbe for å nå viktige mål. Kommunene drar også nytte av hverandre som sparringspartnere.

Kommunene har valgt å satse på ulike bruk av teknologi, først og fremst medisindispensere som de nå vil bredde ut til flere områder. Dette skal bidra til økt kvalitet i levering av helsetjenester, kostnadsbesparelser og en bedre flyt i arbeidshverdagen for de ansatte.

Livsglede i eget hjem

I Melhus kommune jobber de også for livsglede i eget hjem. Men for å få til dette er det avgjørende med økt kompetanse i bruk av velferdsteknologi hos alle det gjelder. I arbeidet har det vært en tilnærming til hvordan oppgavene skal løses og av hvem.

Prosjektgruppene som jobber med Tørn har vært gjennom både oppgave- og kompetansekartlegging. De forteller at alt ble tydeligere når de fikk kartlagt oppgaver på gråpapiret. På gråpapiret satte de post-it lapper hvor de førte inn arbeidsoppgaver som dukket opp i løpet av en arbeidsdag. Denne oversikten førte til en bevisstgjøring av arbeidsoppgavene. Det har bidratt til gode diskusjoner, og allerede nå merker de at ting flyter bedre.

- Å få kartlegge oppgavene i form av gråpapir på veggen ga et helt nytt bilde av hvordan vi jobber, også med velferdsteknologi. Etter workshopen i Tørn ble også det mer konkret og vi fikk en større forståelse av hverandres arbeidsoppgaver og hvordan vi bør bruke tiden mer fornuftig. Vi merket også at de ansatte bidro inn i arbeidet og at det dukket opp stadig flere post-it lapper etter endt nattvakt, forteller prosjektleder for Tørn i Melhus kommune, Stine Vinsnesbakk.

Foto: KS

På Tørn-besøk i Melhus kommune

Melhus har også gjennomført oppgavekartleggingen i Tørn. Her forteller prosjektgruppen om arbeidet og deres erfaring med velferdsteknologi. Erik Eide, seniorrådgiver i KS Trøndelag var også til stede. 

I Skaun kommune har de også ulik bruk av ulike teknologier, i tillegg til medisindispensere. Til nå har prosjektgruppen sett på hvor mye tid de kan redusere med for eksempel digitale tilsyn. I korttidsavdelingen er for eksempel Somnofy brukt, en helautomatisk måling av søvn som skal redusere antall fysiske tilsyn og øke søvnkvaliteten. Tanken er å jobbe smartere, unngå dobbeltarbeid og gi bedre flyt i den enkeltes arbeidshverdag med innføring av velferdsteknologi i hverdagen.

Kommunen har også fått med seg tildelingskontoret i Tørn-arbeidet.

- Vi er avhengige av velferdsteknologiske løsninger slik at vi kan effektivisere arbeidshverdagen og gi brukerne bedre livskvalitet, forteller prosjektleder for Tørn i Skaun kommune, Guri Berg Rørvik.

Vi takker for besøket og ønsker begge kommunene lykke til videre i arbeidet med målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling.

Totalt ti kommuner deltar i denne piloten. Les mer om piloten her.