Vi har satt av god tid til å kommunisere om endringene som kommer. Særlig for meg som tillitsvalgt har dette vært viktig.

Tillitsvalgt Rut Hovd Olaisen, Lindesnes kommune.

Tørn Kommune ønsker at du som tillitsvalgt skal bli tryggere i rollen din. 

Det er gjennom ordningen med tillitsvalgte at de ansattes medvirkning ivaretas. En tillitsvalgt kan også være en samlende person på arbeidsplassen som de ansatte i fellesskap har valgt for å representere dem overfor ledelsen (Partenes veileder til hovedavtalen)

I Tørn får du som tillitsvalgt ta del i og påvirke et arbeid som berører de ansatte, og samtidig sikrer at beslutningene og kommunikasjonsflyten er rasjonell, hensiktsmessig, velfungerende og i tråd med lov og avtaleverk. 

I den norske arbeidslivsmodellen, og i Tørn, er mulighet for medinnflytelse svært viktig. Det er gjennom samarbeid og tillit de beste forutsetninger for utvikling av kvalitativt gode tjenester skapes.

Lenkeblokk Icon Dette er Tørn Kommune

Prosjektgruppen i Tørn skal bidra til å bringe arbeidet ut i organisasjonen

Sammen med prosjektleder skal prosjektgruppen, som tillitsvalgt er en del av, forberede og gjennomføre utviklingsarbeidet på vegne av fellesskapet. For å få til et godt samarbeid er det viktig at gruppen har et felles mål om hva som skal skje når andre kolleger involveres. 

Prosjektgruppen består av:

 • Prosjektleder
 • Tillitsvalgte fra fagorganisasjonene som berøres av utviklingsarbeidet. Dersom man bare har hovedtillitsvalgt må det vurderes en ekstra tillitsvalgt-ressurs i prosjektperioden. Alternativt blir det hovedtillitsvalgt som må ivareta medinnflytelse og medbestemmelse for NSF i prosjektgruppen. 
 • Avdelingsleder på det aktuelle tjenestestedet
 • En håndfull ansatte med daglig pasientkontakt

Prosjektgruppen må ha kompetanse innenfor aktuelle arbeidsområder på tjenestedet. Hvis det er mulig, bør prosjektgruppen også ha ressurser som jobber med økonomi og bemanning i kommunen.  

Gruppen knytter løpende til seg medarbeidere som skal jobbe med å iverksette konkrete tiltak i prosjektet. 

Din rolle som tillitsvalgt i kommunens Tørn-arbeid:

 • Være et bindeledd mellom arbeidsgiver og ansatte i prosessen
 • Rett og plikt til medvirkning gjennom å representere en part på arbeidstakersiden
 • Opprettholde god kommunikasjon og samarbeid i arbeidet

I denne serierekken er det tidligere gitt en fellesopplæring i Hovedavtalen. Her får du et nærmere innblikk i hva det vil si å være tillitsvalgt.

Avsjekk før avspark: Hvordan sette i gang med Tørn-arbeidet?

Din kommune skal sette i gang et langsiktig utviklingsarbeid. Forr at prosessen skal gå fremover, er det viktig med godt samarbeid og kommunikasjon. Det krever tålmodighet og struktur.

Omstilling og endring byr alltid på utfordringer og motstand, men med god samhandling, kommunikasjon og involvering av alle parter har tillitsvalgte som har vært med i Tørn opplevd at ting har løst seg.

Hovedtillitsvalgt fra NSF Rut Hovd Olaisen i Lindesnes kommune, mener at dette skyldes en god opplæring i Tørn-metodikken på forhånd, men også at de har satt av god tid til å kommunisere om endringene som kommer. Særlig for henne som tillitsvalgt har dette vært viktig. Hun håper at gevinstene blir store på sikt.

- Det er ikke alt som har vært optimalt, men muligheten for involvering har vært god. Det var særlig da vi begynte å henge opp de gule lappene under oppgavekartleggingen, at involveringen var veldig tydelig, forteller Rut.  

Trenger du mer informasjon? Her får du noen relevante lenker som kan hjelpe deg på veien:

Partenes Hovedavtaleveileder.

Hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt (FO.no)

Hovedtillitsvalgt defineres som tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen eller fylkeskommunen. Hovedtillitsvalgt er fagforeningens fremste representant overfor kommunen.

Avhengig av blant annet kommunestørrelse og antall medlemmer i fagforeningen, er det i lokal tillitsvalgtordning avtalt at medlemmene i en fagforening kan velge andre tillitsvalgte. Disse tillitsvalgte kalles gjerne plasstillitsvalgte. 

Plasstillitsvalgte ivaretar oppgavene etter hovedavtalen innenfor sitt område/tjenestested. Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte har i det store og hele samme rettigheter og plikter etter Hovedavtalen.

Som tillitsvalgt har du medbestemmelsesrett. Noen typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte i Tørn er følgende:

 • Bistå medlemmene på arbeidsplassen (Ny som tillitsvalgt – Fagforbundet.)
 • Delta på samlingene i læringsnettverkene i Tørn
 • Bistå prosjektgruppen med fremdriftsplan for Tørn
 • Samarbeide med prosjektgruppen, mellomledere, verneombud og ansatte for å skape god flyt i endringsarbeidet.
 • Sammen med leder: Kvalitetssikre om arbeidsplanen samsvarer med bemanningsplanen, og at den er lovlig i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid (hentet fra veileder 2 – ny organisering av arbeidet og arbeidstiden).
 • Sørge for god informasjon til rett tid når det gjelder progresjon i Tørn
 • Utarbeide og godkjenne turnusplaner
Lenkeblokk Icon Ansvars- og oppgavedeling i et sykepleierperspektiv Lenkeblokk Icon Fagforbundet: Oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene Lenkeblokk Icon Fagforbundet: Veileder for oppgavedeling og kompetanseplanlegging i helsetjenesten Lenkeblokk Icon Fellesopplæringen i Hovedavtalen - serierekke YouTube Lenkeblokk Icon Fagforbundet | For tillitsvalgte Lenkeblokk Icon Norsk Sykepleierforbund: Tillitsvalgtordningen Lenkeblokk Icon På Fagforbundet sin side finner du mange gode ressurser for tillitsvalgte Lenkeblokk Icon Tillitsvalgte i Delta

Arbeidsverktøyene og ressursene skal sette i gang tankevirksomheten og skape struktur i arbeidet.

Les også: 

For deg som er tillitsvalgt - FO - Din fagforening

Hva er den tillitsvalgtes viktigste oppgaver? - FO - Din fagforening

Håndbok for tillitsvalgte – FO Brosjyrer

Vernepleiere er autorisert helsepersonell - FO - Din fagforening

Både styringsgruppe og prosjektgruppe skal være partssammensatt. I styringsgruppa er det hovedtillitsvalgte (m/beslutningsmyndighet), og i prosjektgruppen er det fortrinnsvis plasstillitsvalgt.

Refleksjonsoppgaver

 1. Hvordan kan vi sørge for at alle ansatte får sagt det de mener og blir hørt?
 2. Hvordan kan vi sørge for at alle ansatte får den informasjonen de trenger, føler at de er med og blir sett?
 3. Mange er skeptiske til endring. Hvordan kan vi få med alle og bidra?
 4.  Hva tenker du at resultatene av Tørn-arbeidet bør være?