Med et nasjonalt program tar vi viktige skritt mot en effektiv og samordnet helse- og omsorgstjeneste.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Tørn Kommune drives av KS, i tett samarbeid med Fagforbundet, FO, Delta, NSF og Ergoterapeutene. Delprogrammet bidrar til å finne løsninger for bærekraftig bruk og utvikling av helsefaglig kompetanse, gitt utfordringene mange kommuner opplever knyttet til blant annet rekruttering, deltid og økonomi.   

Bakgrunnsbilde

Tørn Kommune startet som et mindre prosjekt i 2020. Gjennom snart tre år med pilotforsøk  erfarer Tørn Kommune at mange kommuner har utbytte av å starte med å utvikle, utprøve og innføre ny oppgavedeling. Dette gir både ledere og medarbeidere praktisk erfaring med medarbeiderdrevet innovasjon, prosess- og prosjektarbeid, og det bidrar til å bygge en sterk “endringsmuskel” i organisasjonen. Denne endringskapasiteten kan være et godt utgangspunkt for et videre arbeid med tjenestestyrt bemanningsplanlegging og nye arbeidstidsordninger. 

Ved å delta i Tørn Kommune blir kommunen med i et strukturert læringsnettverk i regi av KS. Her lærer kommunen metoder og verktøy for å lage en ny fordeling av oppgavene med tett medarbeiderinvolvering. Disse bruker kommunen i eget utviklingsarbeid, og får veiledning og støtte i dette gjennom hele prosessen. Læringsnettverket legger også til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers av deltakerkommunene.  

Kommunenes utviklingsarbeid skal bidra til en mer bærekraftig kommunesektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.   
 
Navnet Tørn kommer av det engelske ordet turn, som betyr vridning, å snu. I Tørn Kommune jobber man med å vri på organiseringen av tjenestene for å møte utfordringene med færre yrkesaktive som skal ivareta en økende andel eldre.

Hvorfor Tørn Kommune?

Om få år har vi flere pensjonister enn yrkesaktive i Norge, og mange kommuner har allerede utfordringer med å finne kompetansen de trenger. Derfor er det viktig å organisere oppgaver og arbeidstiden på nye måter – for å ivareta både brukere og ansatte.

Utgangspunktet i Tørn Kommune er at kommunen bør jobbe med å bruke og utvikle kompetansen den faktisk har tilgjengelig – de dyktige medarbeiderne som i dag jobber i tjenestene – på en best mulig måte, til det beste for brukerne.

Hvilke kommuner er med i Tørn Kommune?

Totalt 174 kommuner er med i Tørn Kommune. Tallet omfatter også kommuner som har vært med tidligere, og som nå er i gang med å bredde ut tiltakene til nye tjenestesteder.  

Tørn Kommune utvikler kontinuerlig nye tiltak og tilbud. Følg med på ks.no/torn for nye utlysninger.  

Hvordan? Gjennomføring

Tørn Kommune fokuserer på hensiktsmessig fordeling av oppgavene, organisering av arbeidstiden som gir kontinuitet i tjenestene døgnet og året rundt, og kompetanseheving. Å jobbe med dette er et utfordrende endringsarbeid som krever langsiktighet,tålmodighet og god involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Tørn Kommune bistår med metoder og kunnskap i det å drive endrings- og utviklingsarbeidet. Den enkelte deltaker kommune eier sitt utviklingsprosjekt, og har ansvaret for det. 

Læringsnettverkene går over en periode på 1,5 år (oppstart andre halvdel av januar 2024, avslutning i juni 2025). Det arrangeres digitale samlinger på 3-6 timer, 6-8 ganger gjennom prosjektperioden. Til hver samling er det knyttet:

  • Forberedende møte for prosjektlederne
  • I hver kommune: Arbeid med eget utviklingsprosjekt
  • Veiledning til hver kommune i dette arbeidet
  • «Åpen skjerm» for prosjektlederne mellom hver samling, et møte med mulighet til å få oppfølging, diskutere aktuelle problemstillinger og få svar på spørsmål i eget pågående utviklingsarbeid.

Til noen samlinger legges det opp til møter med kommunens ledelse, og det arrangeres egne fagmøter om lov- og avtaleverk i arbeidet med tjenestestyrt bemanning. Innhold og gjennomføring av hvert læringsnettverk tilpasses deltakerkommunenes behov, ønsker og mål.

Læringsnettverket gjennomføres primært digitalt, men det legges til rette for noen fysiske aktiviteter.

 

Struktur og læringsnettverk

Slik er Tørn Kommunes læringsnettverk strukturert per januar 2024. I 2024 startes det fem regionale læringsnettverk, ett nasjonalt læringsnettverk og ett læringsnettverk rettet mot storbyene (ASSS-kommunene).

1. Læringsnettverk Nord-Norge (for kommuner i Nordland, Troms, Finnmark)
2. Læringsnettverk Midt-Norge (for kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal)
3. Læringsnettverk Vest (for kommuner i Vestland og Rogaland)
4. Læringsnettverk Sør-Øst (for kommuner i Agder og Viken, Vestfold og Telemark)
5. Læringsnettverk Innlandet – Rusta for fremtida 
6.
Læringsnettverk for storbyene (for kommuner i ASSS-nettverket)

For kommuner som ønsker å jobbe med både ny oppgavedeling og tjenestestyrt bemanningsplanlegging/nye arbeidstidsordninger:
Nasjonalt læringsnettverk for ny organisering av oppgavene og arbeidstiden.

Tidligere er det organisert piloter:

  • Ny oppgavedeling (gjennomført)
  • Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden (gjennomført)
  • Målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling (pågående)
  • Oppgavedeling og tjenestestyrt bemanningsplanlegging (pågående)