De deltok med et sterkt ønske om å optimalisere ressursene og tilby økt kvalitet i omsorgstjenestene.

- Vi vil skape en meningsfull arbeidshverdag for de ansatte, forteller Turid Engseth Løvoll, prosjektleder for Tørn i Fjord kommune. 

Prosjektet hadde som mål å finne de beste løsningene for å bruke kompetansen der den trengs mest. De startet med å se på hjemmetjenesten og prioritere de problemene som var enklest å håndtere først.

Fjord kommune bruker deler av Tørn-metodikken som er:

  •  Avgrens problemstillingen mest mulig
  • Start med utfordringer som kan løses og raske gevinster
  • Bred medarbeiderinvolvering

Kommunen har utmerket seg ved måten de har involvert medarbeiderne. Både kommunalsjef, personalsjef, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud ble inkludert i styringsgruppen.

- Vi valgte bevisst å inkludere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen, fra ansatte på gulvet til ledernivå. Dette sikret bred representasjon, sier Løvoll.

Gjennom kartlegginger av oppgaver og kompetanse, ble alle ansatte oppfordret til å komme med sine innspill. Her har de avdekket problemområder som det er hensiktsmessig å jobbe videre med.

- Vi avdekket forhold som ikke alle var klar over eksisterte. Ved å involvere lederne, har det blitt enklere å ta beslutninger for å løse viktige problemer uten unødig hindringer. Dette har vært en suksessfaktor for å skape endringer som ga reelle gevinster for både brukere og ansatte. Prosjektet har vist seg å være en nyttig metode for å identifisere og løse utfordringer, forklarer Løvoll.

Optimalisert praksis for matservering

Kommunen har valgt å først ta tak i utfordringene knyttet til matservering i bemannede omsorgsboliger.  

- Vi valgte å ta for oss hjemmetjenesten og har, som Tørn anbefaler, tatt tak i de problemene som er enklest å gjøre noe med først. Vi har derfor å se på bedre praksis for matservering i bemannede omsorgsboliger og matlevering til de som bor på bygda, forteller Løvoll.

I distrikt én endret de praksis slik at hjemmehjelpen kjører ut middag, mens fagpersonell kan fokusere på faglige oppgaver. I distrikt to sørget de for varm matlevering 6 dager i uken og reduserte dermed matsvinn og ressursbruk. I distrikt tre implementerte de en løsning hvor kjøkkenpersonalet serverer maten direkte til avdelingen, noe som har resultert i redusert matsvinn og frigjort tid for pleiepersonalet.

Turid Engseth Løvoll opplyser at alle involverte er fornøyde med endringene som er gjennomført. Metodikken i Tørn-prosjektet, som har gått ut på å kartlegge og løse utfordringer, har vært vellykket.

- Det gir en god basis for videre arbeid og fokusområder, og vi håper at våre erfaringer kan være til inspirasjon for andre kommuner på veien mot fremtidens helse- og omsorgstjenester, sier hun.

Løvoll påpeker viktigheten av å opprettholde engasjement over tid, spesielt i en travel hverdag. Endringsprosesser kan møte motstand, og det er essensielt å ta hensyn til dette.

- Det er avgjørende å sette av tilstrekkelig tid til arbeidet og inkludere lederne for å sikre at det blir engasjerende og ikke en ekstra belastning. Dette sikrer at beslutningstakere er representert og kan bidra til en mer smidig implementering. Det er også viktig å sørge for god forankring både administrativt og politisk for å få den nødvendige støtten til prosjektet, avslutter prosjektlederen.