Gjennom dette praksistilbudet håper vi at kommunene viser seg frem som faglig spennende fremtidige arbeidsplasser slik at studentene søker seg tilbake som ferdig utdannede sykepleiere.  

Bakgrunn

Studentpraksis kan være en flaskehals for å få utdannet flere sykepleiere.  Utdanningsinstitusjonene blir oppfordret til å ta opp større kull med sykepleierstudenter, men sykehusene har ikke kapasitet til å tilby praksis til alle. Samtidig ser vi at store deler av pasientbehandlingen er flyttet fra sykehusene over til kommunene. De fleste kommuner tilbyr i dag både behandling, rehabilitering, habilitering og palliasjon i helsehus og andre helseinstitusjoner. Den kommunale helsetjenesten yter medisinsk behandling og omsorg på et høyt faglig nivå. Her er det mange læringssituasjoner for studenter.

Regjeringen og KS inngikk en samarbeidsavtale i september -22 for å få flere kommuner til å tilby praksis til helse- og sosialfagsstudenter. Studentpraksis utgjør om lag 50 % av utdanningen til sykepleierstudenter og stadig flere studieemner vurderer man nå om kan legges til kommunale helse- og velferdstjenester. Medisinsk praksis for sykepleiestudenter har tradisjonelt vært gjennomført i sykehus, men som vi nå, i samarbeid med Nord Universitet, skal teste ut i kommuner.  

Høyskolen i Innlandet ved høgskolelektor Ingrid Vesterås har i flere år samarbeidet med Trysil sykehjem om praksis i medisinsk sykepleie. Erfaringene herfra er svært gode. Studentene melder tilbake om en variert praksis hvor de får erfaring med et bredt spekter av sykepleieoppgaver. Tett oppfølging skaper trygghet og studentene føler seg ivaretatt av alle på korttidsavdelinga. Personalet på sin side har gitt tilbakemeldinger om at arbeidet med studentene har medført stor faglig utvikling. Det har vært et tett og likeverdig samarbeid mellom skole og praksissted.  

Aktuelt

I samarbeidsprosjektet mellom Nord Universitet og Jobbvinner er det studentene som går nett- og samlingsbasert desentralisert deltidsutdanning som får gleden av å gjennomføre praksis i medisinsk sykepleie i sin hjemkommune. Indre Fosen, Hattfjelldal, Sortland og Meløy skal være klar til å ta imot studentene våren -23 og/eller høsten-23. Kommunene samarbeider aktivt med universitetet om pedagogisk opplegg for praksisperioden.  I tillegg til at studentene får sin basistilknytning til en korttidsavdeling med akuttfunksjon, får studentene muligheter for å delta på andre relevante praksisarenaer som finnes i den enkelte kommune, for eksempel legekontor, dialyse og palliativt team. Dette vil gi studentene praksisopplevelser rike på læringssituasjoner.

Nord Universitet har ansvar for det faglige innholdet i praksisen og oppfølging av den enkelte student og veileder. Universitetet gjennomfører forskning på tiltaket. Jobbvinner har ansvar for å drive erfaringsnettverk for de fire kommunene, hvor de skal få faglig påfyll, dele erfaringer og få støtte til å gjennomføre praksis i medisinsk sykepleie på best mulig måte.  Fra Nord Universitet er det Berit Harriet Mosseng Sjøli, Grethe Bøgh Næss og Hege Roksvåg Nygård som har regien og fra Jobbvinner deltar Karine Lee Blomstrøm og Sissel Kvam.

Dette er nybrottsarbeid som Jobbvinner er glad for å være en del av!


Sammen med Nord Universitet har Jobbvinner startet opp et prosjekt om praksis i medisinsk sykepleie i kommunenes helse- og velferdstjenester. Foto: Jobbvinner