I dette webinaret  presenteres innhold fra tre forskningsrapporter

Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET) - En analyse av unge i NEET-kategorien (2021), v. Norce   Inn i jobb – FoU-rapport om inkludering av unge i kommunal sektor (2021), v. Proba Samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet  Analyse av Inn i jobb-satsingen – Modeller og muligheter for arbeidsinkludering av unge i kommunal sektor (2024), v. Proba samfunnsanalyse   

De tre rapportene er skrevet på oppdrag fra henholdsvis KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

I 2021 bestilte KS partnerskap for radikal innovasjon en kunnskapsoppsummering og analyse av sentrale kjennetegn ved unge som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEETs). Rapporten så også på hva som gjør at ungdommer faller ut, og hvordan de kan komme seg inn i et utdanningsløp eller i arbeidslivet igjen. Rapportens funn er fortsatt aktuelle og løftes frem igjen på webinaret.  

Hva hemmer og fremmer?

Inn i jobb prosjektet startet opp i 2021 med 14 kommuner med ulike størrelse og beliggenhet. Alle hadde som mål å forsøke å få unge som står utenfor arbeid og utdanning, kvalifisert og ansatt i kommunale stillinger. Forut for igangsettelse av Inn i jobb-nettverket gjennomførte Proba samfunnsanalyse en oppstartsanalyse (2021). Her var målet å identifisere «fremmere» og «hemmere» for arbeidsinkludering av unge i kommunesektoren.  

Etter to års arbeid er det nå relevant å se på hvordan det har gått for kommunene. Er det fortsatt de samme hemmere og fremmere vi ser, og hva tror forskerne skal til for at de unge får fast tilknytning til arbeidslivet i kommunen? På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse analysert Inn i jobb-arbeidet og kommer med svar på disse spørsmålene.

Lenkeblokk Icon Analyse av Inn i jobb-satsingen

På webinaret møter vi: 

  • Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet 
  • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, Forskning, Innovasjon og Digitalisering, KS 
  • Vigdis Sveinsdottir, seniorforsker, Norce 
  • Rune Busch, Proba Samfunnsanalyse