HUSK

De fleste mislykkes før de lykkes!

Gå til steg 5

Lenkeblokk Icon Steg 5

Nå skal dere teste et utvalg av de prioriterte løsningsforslagene i samarbeid med de relevante aktørene. Etter testing i flere runder, evaluerer og justerer dere. Alternativt at tiltak forkaster dere tiltak etter et gitt antall forsøk. Hvis de de testede løsningene gir de rette effektene og resultatene, er de modne for å utvides og tas i bruk i kommunen.

Utforming av pilotprosjekter

Når det kan være flere mulige løsningsforslag, må dere vurder hvilke alternativer som skal bli pilotprosjekter. Noen ganger er dette åpenbart, andre ganger kan det være mer usikkert. Lag kriterier for utvelgelse. Et kriteriesett kan for eksempel være basert på følgende spørsmål:

  • Hvilket løsningsalternativ gir antatt best effekt i forhold til det behovet som vi skal svare på?
  • Hvilket løsningsalternativ kan testes ut med minst omkostninger og likevel gi gode svar på om løsningen virker?
  • Hvilket løsningsalternativ har vi best forutsetninger, kapasitet og kompetanse for å gjennomføre?
  • Hvilket løsningsalternativ bygger best opp under eller samvirker godt med de eksisterende løsningene?

Test av løsningene

Løsningene må testes ut i flere runder, og målet med testingen er å videreutvikle løsningene som igjen vil skape de beste resultatene og effektene for målgruppen.

For å gjennomføre pilotene må det settes av økonomiske og personellmessige ressurser, og dere må ha tilstrekkelig forankring hos aktørene slik at testen kan vare lenge nok til å kunne høste erfaringer og tilpasse løsningen. Oppfølging, både hva gjelder tid og aktivitet, må i hovedsak skje fra kommunens side, selv om eksempelvis NAV og målgruppen er involvert.

Analyser testresultatene og forespør målgruppen. Det er viktig å følge opp de som har vært med på testingen for å sikre et så solid og godt resultat som mulig.

Ni av ti innovatører mislykkes i første forsøk når de skal utvikle nye tjenester og produkter. Men statistikken viser også at to av tre som lykkes har gjennomført drastiske endringer underveis i utformingen av løsningsforslagene.

Derfor: Ikke gi opp! Skulle noe gå skeis, så vær tålmodig, gå tilbake til idéfasen og vurder idéene på nytt før dere tar valget om hvor veien går videre.

Evaluering

Suksessen må måles ut fra om prosjektet fører til konkrete resultater og effekter for målgruppen. I den grad kommunen og for eksempel NAV klarer å skape en god framdrift og konkrete aktiviteter for å lykkes med å nå målet, jo bedre vil det være.

Evaluering av pilotprosjektene må også skje med henblikk på implementering og skalering av løsningene i hele eller deler av organisasjonen i kommunen.

MÅL FOR STEG 4

Målet med dette steget er å sikre uttesting av en eller flere løsningsforslag, tilpasse og justere disse underveis, eventuelt forkaste forslaget, og kritisk vurdere effektene og resultatene av tiltakene.