Gå til steg 4

Lenkeblokk Icon Steg 4

Tillitsvalgte, personalavdelingen og lokalt NAV-kontor er adnre ressurser det er viktig ha med når dere skal forankre prosessarbeidet.  

For å lykkes med å rekruttere personer som står på utsiden inn i ordinært arbeid i kommunen, er det nødvendig at flere fag- og linjepersonell engasjerer seg i arbeidet og setter av nødvendige tid og ressurser. Har kommunen en personalavdeling? Be om at de tar ansvar for å lede eller bistå inn i dette arbeidet. Personalavdelingen vil ha de nødvendige faglige kvalifikasjonene, og vil være nyttige støttespillere og utviklere av arbeidet.

Husk at ressursbruk, finansiering og organisering av prosjekteter må avklares, og at det er enighet om mandat for oppdraget. Når det gjelder finansiering av eksempelvis opprettelse av stillinger, bruk av vakante stillinger og lønnsmidler fra NAV, må dette planlegges og løses innenfor gjeldende budsjettår - planlegges på lengre sikt. Mange kommuner vil være avhengig av å kunne spleise med NAV på lønns­kostnadene. Da må vanlig saksbehandling i NAV vike for mer skreddersydde løsninger.

En fremgangsmåte kan være å få oversikt over hvilke prosjekter i egen kommune som allerede er igangsatt og forsterke eller samle disse til økt og ny innsats på området. Men det vil etter­hvert være behov for å se mer systematisk på hvordan  rekrutteringsarbeidet kan gjennomføres og hvor dere skal sette inn ressursbruken.

Spørsmål dere bør stille

  • Hvordan kan dette arbeidet best forankres i kommunen? Hvem må inkluderes og ansvarliggjøres?
  • Hvem kan være drivere i dette arbeidet? Hvordan sørge for støtte og drahjelp til arbeidet?
  • Hvem bør man samarbeide med for at å lykkes, og hvordan gjøres dette best?

MÅL FOR STEG 3

Målet er innsikt i og forståelse for problemstillingen blant lederne i kommunen, og sikre at arbeidet gjennom riktig forankring og ressursbruk kan lykkes.