Gå til steg 3

Lenkeblokk Icon Steg 3

Når dere har behovet klart for dere, designer dere et forslag til løsning på problemstillingen. Denne bør så testes ut i kommunen gjennom et såkalt pilotprosjekt. Ikke heng dere opp i forhåndsbestemte løsninger, men fokuser på behovene og definerer innholdet i idéene og løsningsforslagene deretter. Løsningsfasen utfordrer deltakerne til å tenke nytt, og legger opp til at deltakerne skal komme opp med de kreative og gode ideene.

Vi har utformet fire ulike innovasjonsspor som kan testes ut i deres kommune. Tilpass og juster slik at det matcher deres behov.

Spor 1: Opprette nye stillinger basert på livserfaring, for eksempel erfaring med en annen kultur, jobbet mye med mennesker eller engasjert seg i miljøarbeid

De nye stillingene kan for eksempel være som besøksvenn for ensomme eldre, ressurs for unge drop-outs med psykiske utfordringer eller brobyggere for ungdom med ressurser fra unge drop-outs med rusutfordringer eller rulleblad. For disse stillingene er livserfaring en viktig kvalifikasjon, og ikke i så stor grad styrt av formell kompetanse.

Spor 2: Nye enkle jobber

For disse nye stillingene er intensjonen og målet å dele opp arbeidsoppgaver på en ny måte ved å identifisere og skille ut enkle, repeterende oppgaver, såkalt oppgaveforskyvning. Videre å bevisst rekruttere personer utenfor arbeidslivet inn for å kunne ivareta slike jobber.

Spor 3: Opprette nytt kommunalt foretak

Etablering av et eget kommunalt foretak for rutinemessig, forefallende arbeid der dere kan ansette målgruppen. Dette sporet er inspirert av sosiale virksomheter og sosiale entreprenører, for eksempel Medarbeiderne,  Fretex og Sema

Spor 4: Nye former for kvalifikasjonsløp

Opprette egne trainee-stillinger og ansette personer med høy utdanning for et tilrettelagt praksisløp og kompetansetilpassing inn i nye og eksisterende jobber. Ideer som verksted- og lab-tankegang med utprøving av nye kompetanser og erfaringsbakgrunner.

Tid for å stoppe litt opp! Nyttige spørsmål å stille:

  • Hvilke tiltak er aktuelle for vår kommune? Hvilke andre kommuner kan vi lære av og/eller kopiere?
  • Hva er gjennomførbart hos oss? Er det spesielle hensyn eller vurderinger vi bør ta?
  • Hvilke andre prosjekter er satt i gang på dette området? Kan vi bygge videre på noen av disse?
  • Hvilke tiltakutpeker seg som det beste for kunne rekruttere målgruppen inn i ordinært arbeid i vår kommune, og hvordan rigger vi oss best for å teste ut dette?

Her er det viktig å finne ut hvilke løsningsforslag dere ønsker å gå videre med, og om kommunen har mulighet og interesse av å teste ut ett eller flere av innovasjons­sporene. Husk å avklare hvordan kommunen selv ser for seg å foredle og forankre løsningsforslagene, samt hvilke planer de har for utprøving og prosess.