Gå til steg 2

Lenkeblokk Icon Steg 2

Det krever at dere bringer inn og involverer alle relevante aktører i prosessen. Et behov kan være snevert eller favne vidt. Dersom et problem er komplekst kan det kanskje ikke løses med kun et grep? I så fall er det mulig å velge ut en begrenset del eller en viktig flik av behovet for å jobbe videre med det. En konkret forbedring kan være bedre enn noe stort og uhåndterlig. Hva må vi vite mer om for å forstå det reelle behovet? Her gjelder det å utnytte alles kompetanse slik at behovet belyses fra flere sider.

Det er viktig at arbeidsgiver er åpen for å tenke nytt og vurdere om det er andre måter å organisere arbeidsoppgavene på, som for eksempel "Enkla jobb" og effektkontrakter. Kanskje er det behov for andre typer stillinger som krever en annen form kompetanser og erfaringer enn det som har vært vanlig tidligere? Når kartleggingen er gjennomført må dere kvalitetssikre at behovene til både målgruppen og arbeidsgiver er synliggjort.

Tid for å stoppe litt opp! Nyttige spørsmål å stille:

  • Hvilke behov har arbeidsgiver for arbeidskraft? Hvilke kompetanser og erfaringer trengs?
  • Hvilke behov har personene på utsiden for jobb, og hvilke kunnskaper og erfaringer har de?
  • Har kommunen som arbeidsgiver vurdert andre type stillinger og kompetanser for å levere relevante og gode tjenester?
  • Hvordan få de som i dag faller utenfor arbeidslivet til å bli sett som potensielle ressurser inn i oppgaveløsing i din kommune?

Målet med denne delen av innovasjonsprosessen er å skaffe ny innsikt om behovene både hos arbeidsgiver og de nye potensielle arbeidstakerne i kommunen. For å kunne ha gode prosesser og eierskap til problemstillingen, blir det viktig at kommunen organiserer behovsanalyseprosessen på en forutsigbar og god måte. Dette kan gjøres gjennom å informere om og invitere inn et utvalg av personene i målgruppen og utvalgte medarbeidere fra kommunen, gjerne fra flere sektorer. Inviter gjerne NAV-ledere, NAV-medarbeidere og andre relevante ressurspersoner fra organisasjoner og bedrifter som ansetter personer på utsiden av arbeidslivet til en workshop. Etter workshopen oppsummerer dere innsikten dere har fått. Husk alltid at målet er at flere kommer i ordinært arbeid i kommunen.

MÅL FOR STEG 1

Målet for dete steget er å utforske behovet hos målgruppene og å identifisere arbeidsgivers behov for ressurser og arbeidskraft.