Gå til grep 2

Lenkeblokk Icon Grep 2

I årene som kommer vil det være økt behov for arbeidskraft i kommunesektoren. Det handler om å kombinere tilgjengelig arbeidskraft med jobber som skal gjøres eller nye jobber som skapes.

Det er utfordrende å inkludere personer utenfor arbeids­livet inn i jobb. Øverste administrative ledelse og kommunepolitikerne må ha et eierskap og plan for arbeidet, og det er er viktig å ha en tydelig arbeidsgiverpolitikk for rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet. Det er viktig å jobbe med holdninger og forestillinger blant ansatte i kommunen om personene i målgruppen. 

Tid for å stoppe litt opp! Lure spørsmål å stille:

  • Hva skal til for at din kommune skal ha en felles og tydelig arbeidsgiverpolitikk for rekruttering av personer utenfor arbeidslivet.
  • Hvordan kan det å sysselsette personer på utsiden av arbeidslivet bidra til en styrking av tjenesteleveransene i kommunen og til oppfyllelse av samfunnsoppdraget?
  • Hvordan kan kommunen vise at økte kostander på kort sikt vil gi både menneskelige og økonomiske gevinster på lang sikt på området? 
  • Hvordan kan tydelig mål og tiltak bidra i arbeidet med å rekruttere personer på utsiden inn i ordinært arbeid i kommunen?