Konseptet ble gjennomført i samarbeid mellom kommunen, Nav Arbeidslivssenter og Friskgården, med støtte fra IA-bransjeprogram barnehage.

I Steinkjer kommunes barnehager har "Ledelse for Nærvær" vist at det er mulig å skape et bedre arbeidsmiljø og øke nærværet blant ansatte gjennom systematisk og målrettet arbeid. Vi har intervjuet laget rundt laget for å få innsikt i deres erfaringer og hva som gjorde dette arbeidet til en suksess.

Riktig retning og fokus

Endre Tolo Hausberg, Anders Lindstrøm og Mari Ryen er del av «laget rundt laget» i Steinkjer kommune, og har arbeidet tett med barnehagene for å oppnå målet om bedre arbeidsmiljø. Sammen har de vært gjennom et samlingsbasert opplegg som har foregått over syv samlinger for alle partsgruppene i de kommunale barnehagene.

En tydelig ledelse, samarbeid og langsiktig innsats, er identifisert som felles suksesskriterier i dette arbeidet. Ved å vektlegge nærvær og trivsel på arbeidsplassen, kan man ikke bare forbedre ansattes livskvalitet, men også kvaliteten på tjenestene som leveres til brukerne.


Illustrasjon: Canva

Endre Tolo Hausberg

Seniorrådgiver
NAV Arbeidslivssenter Trøndelag

Tre tips til god forankring:

 • Forankre arbeidet både «oppover» og «nedover» i organisasjonen.
 • «Bygg på eksisterende reisverk.»
 • Vær tydelig på mål og aktivt prioriter arbeidet.

Suksesskriterier:

 • Sektorleder for barnehagene som var ekstremt tydelig på at dette var et prioritert arbeid og innsatsområde. Til tross for både høyt fravær og en travel hverdag, så var det en tydelig og klar forventning fra enhetsleder om at dette arbeidet skulle prioriteres. I tillegg til å være tydelig på at dette var prioritert, så var enhetsleder også klar på hva som da kunne nedprioriteres. Dette var slik jeg oppfattet det til stor hjelp for de lokale partsgruppene og leder for de enkelte barnehagene.
 • Det å samle alle partsgruppene var et smart trekk. En satt ofte og arbeidet med egen gruppe, men både muligheten til å utveksle erfaringer og ikke minst det å skape en fellesskapsfølelse (dette er noe vi er sammen om, hele sektoren!) var heldig for prosessen.
 • Systematisks arbeid over tid. Ved å forankre, planlegge og tidfeste arbeidet god tid i forkant, så klarte en å prioritere og gjennomføre arbeidet. Dette til tross for både pandemi, travle hverdager og periodevis høyt fravær i enkelte av barnehagene underveis.

Hvordan koble arbeidsmiljø og kvalitet?

 • «Ledelse for nærvær» var forskningsbasert og utviklet med basis i troen på at arbeidsmiljø, kvalitet og nærvær henger tett sammen. Fra første forankringsmøte med de lokale partsgruppene var det tydelig at inngangen til arbeidet var å sikre best mulig tjenester til brukerne, og at hovedvirkemiddelet for å oppnå dette var å arbeide for trygge ledere, et godt arbeidsmiljø og stabil tilstedeværelse.

Mari Jørgensen Ryen

Bedriftsveileder og spesialist i arbeidshelse
Friskgården


Den viktigste forutsetningen for god kvalitet, et helsefremmende arbeidsmiljø og lønnsomhet i barnehagene, er at engasjerte langtidsfriske medarbeiderne er på jobb – hver dag.

Friskgården, som er BHT for Steinkjer kommune, er glad for å være en viktig samarbeidsaktør i arbeidet med å sikre lønnsomt nærvær i barnehagesektoren.

For å lykkes med systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid, samt å styrke ledernes ferdigheter for håndtering av sykefravær, erfarer vi at forankring på toppledernivå og i de lokale partsgruppene er avgjørende. I nærværsarbeidet fokuserer vi i tillegg på at ledelse, medarbeidere, HR, BHT, Nav og fastleger må dra i samme retning og snakke samme språk.

Å øke nærværet i barnehage er fullt mulig – men det krever litt tid og innsats – samt at man jobber målrettet på flere nivå samtidig.

Anders Lindstrøm

Sektorleder barnehage
Steinkjer kommune

Utvikling av et godt arbeidsmiljø er avhengig av arbeidsfellesskapets samlede innsats.

Tre tips til god forankring:

 • Gi ansatte innflytelse. Etabler partsgrupper og inkluder partsgruppene som en del av styringen.
 • Sørg for en felles problemforståelse. Bli enige ståsted og veien videre.
 • Barnehageeier må være tett på, følg opp og gi nødvendig støtte til barnehagelederne. Vise tillit og tro på prosjektet. Ikke overlat enkeltbarnehagene til seg selv. Forvent det samme av barnehagestyrerne.

Suksesskriterier:

 • Lagarbeid
 • Benytt tilgjengelig kompetanse/kunnskap som finnes i BHT, NAV arbeidslivssenteret, i barnehagene og hos barnehageeier. Inkluder disse i laget rundt barnehagen med jevnlige treffpunkt.
 • Vis tillit, forståelse og utvis tålmodighet.
 • Tydelig styring i alle ledd. Sørg for å bidra til at ressursene balanserer med oppgavene. Si nei til oppgaver sektoren ikke har tid til å ta tak i.
 • Vennlige, støttende og ærlige ledelse som viser tillit, forståelse og tålmodighet. God utvikling og resultater kommer etter hvert.
 • Si nei til oppgaver sektoren ikke har tid til å ta tak i.

Hvordan koble arbeidsmiljø og kvalitet?

Følgende sammenheng og forståelse etableres i kulturen:
Det er en stor fordel for alle at hele laget er mest mulig tilstede på jobb. Barnehageeier har ansatt de folka som er vurdert til å være de mest kompetente til å arbeide for et godt og trygt tilbud til barn og foreldre og for utvikling av et trygt og godt arbeidsmiljø. Denne ressursen skal forvaltes godt slik at kompetansen og kunnskapen den samlede arbeidsgruppen besitter, faktisk er tilgjengelig for barna, foreldrene, arbeidsmiljøet og arbeidsgiver. Utvikling av kvaliteten på tilbudet og arbeidsmiljøet henger derfor tett sammen.