Dette betyr noe for innbyggerne fordi de blant annet kan søke tjenester når det passer for  dem. Digitaliseringen gjør også at de kommunalt ansatte kan saksbehandle og utføre tjenester mer effektivt, sa styreleder i KS Rogaland, Janne Johnsen under signeringen. Hun oppfordret kommunene til å dele og å ta i bruk de digitale verktøyene raskt, for å bli bedre sammen.

Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Ambisjonen er digitale løsninger som er like på tvers av kommunegrensene.

Det utvikles i dag mange nasjonale løsninger som kommunene har behov for å ta i bruk, og deling og gjenbruk lokalt er en forutsetning for forutsigbare digitale tjenester til innbyggerne. I Digi Rogaland kan kommunene bidra til at flere nasjonale løsninger etableres og videreutvikles og tas i bruk i hele landet.

Samstyring med staten
-
 Dette er ein historisk dag, sa fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, og la vekt på at det er viktig at alle kommunene er med. - Det er når alle innbyggerne får den samme tilgangen til digitale tjenester at vi får effekt, understrekte fylkesmannen.

Samstyring med staten og samordning i kommunal sektor står sentralt i KS sitt arbeid med digitalisering. Et eksempel på dette er samarbeidet om Digi Rogaland og tilsvarende satsinger i andre regioner. Implementering av nasjonale prosjekt og å samtidig bidra til utvikling av nye digitale tjenester som hele landet kan benytte seg av er en klar målsetning.

Hver av kommunene bidrar med 150 000 kroner i prosjektet i 2019. I tillegg betaler kommunen fem kroner per innbygger. Fylkesmannen i Rogaland har støttet Digi Rogaland med tre millioner kroner.

Gode eksempler på digitale prosjekt
Digi Rogaland gjenbruker erfaring fra innføring i en kommune til å effektivisere og forenkle innføringen i de resterende kommunene. Digi Rogaland bistår med tilrettelegging for økt gevinstrealisering og effektivisering, blant annet ved hjelp av utarbeidelse av verktøykasse for implementering. To nasjonale og et regionalt prosjekt ble presentert på kontaktmøtet.

DigiHelse
En løsning for å administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Innbyggeren kan:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenesten
  • Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

DigiSos
Digital veiviser i økonomisk sosialhjelp og digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Det jobbes med løsning for at bruker skal kunne logge seg på nav.no og finne informasjon om egne saker. I tillegg utvikles det en sikker kanal for kommunikasjon mellom bruker og saksbehandler.

Barnehageprosjektet i Klepp
Løsningen vil telle antall barn som er på barnehagens uteareal eller på tur automatisk basert på eksisterende teknologi, det betyr at barn blir utstyrt med en sensor – for eksempel en refleksvest, armbånd, eller lignende.

Hvordan redusere digitalt utenforskap?
Det store potensialet med digitalisering av offentlige tjenester oppnås ikke dersom deler av befolkningen ikke kan eller vil benytte digitale tjenester. Digihjelpen-prosjektet legger til rette for at kommunene kan etablere lavterskel veiledningstilbud som skal bidra til å heve den grunnleggende digitale kompetansen hos innbyggerne.

Se også
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Kommunal-styring/Kommunal-fornying/etablerer-digi-rogaland-unik-digital-satsing-i-rogalandskommunane/

Vil du vite mer om KS og kommunalt digitaliseringsarbeid?
https://nyprod.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/

https://nyprod.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/

https://digirogaland.no