KS er sentral forhandlingspart i arbeidslivet og sørger for at medlemmene hver for seg slipper å forhandle med over 40 arbeidstakerorganisasjoner. Til sammen omfatter KS-området om lag 440.000 ansatte fordelt på over 100 forskjellige faggrupper. Forholdet mellom medlemmene og KS som arbeidsgiverorganisasjon er regulert gjennom egne vedtekter.

41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune.

Det er Hovedstyret som utformer mandat for de sentrale forhandlingene.

Fakta om lønnsoppgjøret i 2018
KS forhandlet på vegne av 421 kommuner og 17 fylkeskommuner. I KS-området er det om lag 432.500 ansatte som utfører om lag 346.000 årsverk.

Lønnsmassen (ekskl. sosiale kostnader) var på 172,6 milliarder kroner. Samlede lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader) utgjorde 253,4 milliarder kroner.

41 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 32 prosent er i skolesektoren, mens 9 prosent er i barnehagesektoren.

Mange års forhandlingserfaring
I januar 2018 var det 30 år siden KS fikk status som overordnet tariffpart og arbeidsgiverorganisasjon, men KS har forhandlet tariffavtaler for kommunesektoren helt siden 1946, altså i 72 år. 

- Den tilliten kommunene og fylkeskommunene har gitt KS tar vi ikke for gitt, sier nåværende arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. – Våre medlemmer har gitt oss fullmakter til å inngå tariffavtaler på deres vegne. Når vi setter oss ved forhandlingsbordet, har vi bak oss en bred medlemsdialog og en god forankring av kommunesektorens behov, mener Gangsø.