Det er viktig for alle mennesker å oppleve mestring og bli sett.

Ambjørg Flaata

I et drøyt halvt år har mennesker fra flere verdensdeler drevet kantine sammen på rådhuset på Skarnes i Sør-Odal kommune. Og resultatene i prosjektet Odali lar ikke vente på seg. Flere av deltakerne i arbeidstreningsprosjektet er allerede gått videre til utdanning eller lønnet arbeid  - og nye er kommet til.  
Akkurat nå er det jobbsøkere med bakgrunn fra Somalia, Irak, Syria, Norge og Eritrea som jobber i kantina. Alle ønsker de seg praktisk arbeidserfaring for å komme seg videre.

Å ha muligheten til å kjøpe seg lunsj på rådhuset har vært etterspurt fra de ansatte over lengre tid.
– Nå kan vi endelig tilby alle en kantine med sunn og næringsrik mat samtidig som vi gir mennesker opplæring og et springbrett til videre jobb eller utdanning, sier Ambjørg Flaata, HR-leder ved organisasjonsenheten i Sør-Odal kommune.

– Å jobbe midt i rådhuset er en fin plassering for å vise seg fram og bli sett av mange, legger hun til. 

I opplæringsfasen får deltakerne også kurs innen mathåndtering og hygiene. Kantina har foreløpig åpent tre dager i uka, men kommunen ønsker utvidede åpningstidene i høst.

- Det er tid å tenke nytt på hvordan vi løser våre samfunnsoppdrag, og samskaping er et eksempel på slik tenking. Odali Rådhuskantine er et samskapingsprosjekt i samarbeid med NAV, integreringsenheten og organisasjonsenheten i kommunen, sier Kari Mette S. Moen, enhetsleder ved integreringsenheten i kommunen. 

- I rådhuset på Skarnes var det tidligere en kantine for de ansatte, men denne hadde en periode vært uten drift. Vi tenkte at dette var en mulighet for opptrening slik at flere kunne komme ut i arbeidslivet. Omtrent samtidig som vi utarbeidet prosjektet, ble leder av organisasjonsenheten kontaktet av en ung dame som var under utprøving i NAV. Hun ønsket å forsøke seg i arbeidslivet igjen, og med hennes bakgrunn viste det seg at hun var den prosjektlederen vi trengte.

Ut i lønnet arbeid

Målet er at deltagelse og arbeid i Odali skal lede til betalt arbeid, sier initiativtakerne. Kantina gir primært opplæring i to retninger. Det ene er kantine/butikkopplæring. Det andre er renhold. Disse to områdene er ikke tilfeldig utvalgt, men med bakgrunn i den enkelte deltagers ønske om yrkesretning, og lokalt behov for denne type arbeidskraft.

Det er i tillegg en arbeidsplass som benyttes som arbeidsutprøving for NAV, kartlegging i forhold til innlæring av norsk for deltagere i GIV, og en arena hvor deltagerne opplever mestring.

Rekruttering fra flere steder

Det rekrutteres deltagere fra Integreringsenheten og NAV. I dag er det fem deltagere i Odali. Disse er i hovedsak fremmedspråklige. Noen er i introduksjonsløpet, og noen i en ordning via NAV. Arbeidsleder i Odali er også deltaker i et NAV tiltak. 

Prosjektet er nå utvidet til juli 2020.
- Det er vi glade for. Mange av deltakerne har fått en ny retning i livet. Etter tre måneder i prosjektet har to av deltagerne søkt om videre skolegang fordi de nå mestrer språket bedre. En deltager får nå utredning når det gjelder helsetjenester som igjen kan føre til forutsigbarhet og rett tilbud. Arbeidsleder er avklart, og tre av fem deltagere har mulighet til jobb, sier Ambjørg Flaata.

Hemmeligheten bak suksessen

- Suksesskriterier er tett oppfølging, tilrettelegging i hverdagen og tydelige forventninger til den enkelte. Samarbeidet med den enkeltes saksbehandler er også en av de faktorene som gjør et slikt prosjekt mulig. Jeg vil også påpeke at ledergruppen, med rådmannen i spissen, har tro på prosjektet, og heier oss frem er viktig for alle deltagere, sier Ambjørg Flaata.

- Alle ansatte på rådhuset, og andre som benytter kantina, løfter våre deltagere frem. Uten dem som kunder hadde vi ikke hatt en opplæringsarena som dette. 

- Planene videre er at deltagere kan rekrutteres fra dagsentre i kommunen, elever fra tilrettelagt undervisning i videregående skole, eller for andre som trenger å finne veien til arbeidslivet på en tilrettelagt måte. Det vil være viktig for Odali å fortsette det gode samarbeidet med NAV slik at vi kan sikre deltagere oppfølging med å komme ut i ordinært arbeidsliv.

- Det er viktig for alle mennesker å oppleve mestring.  Det å være til nytte for noen, det å bli sett, mestring i hverdagen og det å ha et arbeid å gå til, er viktig. I tillegg vil vi påpeke at arbeid er god folkehelse. Det å bli verdsatt og kunne yte noe, er viktige faktorer for god fysisk og psykisk helse og økt livskvalitet, sier Ambjørg Flaata..

- Prosjektet har en samfunnsøkonomisk gevinst fordi det skal lede til lønnet arbeid, på kort eller lang sikt. På den måten reduserer vi utgifter fra sosialbudsjettet. Vi kan med dette bidra til å forhindre utenforskap og reduserte økonomiske muligheter for den enkelte.

Noe for andre kommuner?

- Odali kan prøves ut av andre kommuner, skoler og bedrifter. Her er det samarbeidsvilje, mulighetsrommet, initiativet og velvillighet som er avgjørende. Har du kreative og entusiastiske samarbeidspartner er det lettere å lykkes, men vi anbefaler å ha en ildsjel eller tre. Et godt råd er å finne en god driver/arbeidsleder - det er «gull» verdt.