Uten Vang kommune ingen Innovangsjon SA. Initiativet til samvirkeforetaket Innovangsjon kom fra bygda.

Hallgrim Rogn

Tips til andre kommuner som vil redde bygda:

*Finn en måte å fange opp initiativ på i din kommune. I Vang er det oss. Andre steder kan det være andre løsninger. Men pass på at gode initiativ møter god oppfølging. *Tørr å satse på noe kommunen selv ikke har full kontroll på om muligheten byr seg *Tenk ungdom *Arrangement er god stedsutvikler *Næringsutvikling og bredde i arbeidsmarkedet er selvsagte nøkler til vekst Ta imot nye sambygdinger på en god måte. Sett det gjerne i system. En liten innsats i starten kan gjøre en stor forskjell.

Stikk i strid med utviklingen i bygde-Norge generelt, har innbyggertallet i Vang i Valdres flatet ut. Pila peker nå oppover igjen. Det har ikke skjedd av seg selv. 
Etter noen år utenfor skigarden er journalist Hallgrim Rogn tilbake i Vang der han i noen år nå har hatt drømmejobben som  Innovangsjonsminister. Han jobber fulltid med å gjøre Vang til en attraktiv plass å bo. Alt fra nettsider til næringspolitikk skal pyntes på for å lokke til seg flere innbyggere. 

Innovangsjon startet som et sameie

Starten er noen år tilbake i tid. En vennegjeng startet festivalen Vinjerock på Eidsbugarden i 2006, en festival som begynte å ta av. Billettene ble revet vekk på få minutter. Men hvorfor nøye seg med tre dager i året? Med Vinjerock hadde de vist at det gikk an å få til bra greier på bygda, og med Innovangsjon var tanken at de skulle få mulighet til å stimulere til vekst og utvikling i bygda hver dag - hele året.

Hele satsinga ble sparka i gang med ein «Innovangsjonsdag» i september 2011. 

Innovangsjon engasjerte raskt bredt innenfor kommunegrensa. Både ungdom, studenter, bygdeprofiler og nyinnflytta Vangsgjeldinger satt i det første styret.

– Viktig for oppstarten var også støtten fra Vang kommune og Vang Sparebank som alltid har fulgt godt opp ungdomsengasjementet i bygda, sier Hallgrim Rogn.

Begeistret ordfører

- Helt siden etableringa  har Innovangsjon tilført vangssamfunnet en ny dimensjon. Eller kanskje man kan si flere dimensjoner. På alle de felt de har hovudfokus har kommunen måtta rette opp ryggen og leverte Men det har hele tida vært et samarbeid og Innovangsjon har hele tiden orientert om sitt arbeid, blant annet ved å være to ganger i året i kommunestyret, sier ordfører Vidar Eltun (Ap).

Å skape arbeidsplassser, få flere bosteder og bleste Vang er svært viktig for Vang.
- Det er dette jeg som ordfører også daglig arbeider med. Men den vinklinga og gjennomføringskrafta som Innovangsjon viser er gull verdt for kommunen. Så har det også vært tema som vi har vært uenige om, men gjennom jevnlige møter og god dialog "spiller vi mot samma mål".

- Som ordførar blir jeg svært stolt av Innovangsjon når de har vært utanbygds og presentert hvordan de og jeg jobbar her i Vang, og møtedeltakerne kommer til meg i etterkant og sier: « I Vang får de det til, Vidar». Og nå andre kommunar seier; «se til Vang,» føler jeg at vi har satsa rett. Men det er knallhard og målretta jobbing som skal til, sier Vidar Eltun.

Foto: Vang

- Helt siden etableringa  har Innovangsjon tilført vangssamfunnet en ny dimensjon, sier ordfører Vidar Eltun i Vang i Valdres. 

Tankene som tenkes

Det viktigste i Innovangsjon er tankene som tenkes og samarbeidet som skapes. Det handler om kultur og teknologi.
– Det vi ønsker er kort fortalt å få folk til å flytte til bygda, og trives her når de først har kommet, sier Hallgrim Rogn. Det hårete målet de har satt seg, er 1724 innbyggere innen 2020. De ligger ikke helt an til å klare det, men er på vei. Ved årsskiftet var tallet på innbyggere 1604. De satser høyt, like høyt som Grindafjellet, toppen som ligger bak Vang sentrum. 1724 meter over havet. Målet er altså å snu ei pil som har peka nedover, med noen få års unntak, siden utvandringa til Amerika starta.

- Kort oppsummert går arbeidet med Innovangsjon godt. Vi jobber med boligmarkedet, arbeidsmarkedet, gode møteplasser og blest rundt Vang med et overordnet mål om å øke folketallet. På alle fire områdene har det skjedd mye de siste årene. Eksempelvis har det to år på rad vært over 100 stillinger på markedet. Samtidig som det er utviklet nye boligfelt og satt opp flere eneboliger. Vi ser også at mange trives i Vang. Både dem som alltid har vært her og nye som har kommet til. Og vi registrer at mange ser til Vang og følger med på det som skjer her. Folketallet har stabilisert seg og gått litt opp etter en jevn nedgang siden slutten av 80-tallet. Vi når ikke målet om 1724 innbyggere i 2020, men vi må si oss fornøyd med å gå mot trenden i Bygde-Norge.

Foto: Vang

Hallgrim Rogn har drømmejobben som  Innovangsjonsminister i Vang. Han jobber fulltid med å gjøre Vang til en attraktiv plass å bo. Og lykkes med det. 

Avhengige av kommunen

En velvillig kommune har alt å si. Så langt har de vært heldige, de to ordførerne og kommunestyrene som har regjert i Vang de siste årene har hatt stor tro på prosjektet. Men de har ingen garanti for at det vil vare.

Hallgrim forklarer at det egentlig er paradoksalt - kommunen betaler Innovangsjon for å selv bli dyttet framover.

– Vi jobber for raskere å få gjennom reguleringsplaner slik at områder kan klargjøres for boligbygging. Akkurat nå er mangel på hus den største bøygen, folk som vil flytte hit har ikke noe sted å slå seg ned. Mange av husene som står tomme i bygda er enten i dårlig forfatning, eller så er de ikke til salgs, forklarer han.

Utdanningsnivået øker i Vang

17,6 pro­sent el­ler nær­ma­re ein av fem innbyggjarar i Vang har uni­ver­si­tets- el­ler høg­sku­le­ut­dan­ning. Vang er også den kom­mu­nen som har hatt den stør­ste au­ken av per­so­nar i den­ne ut­dan­nings­ka­te­go­r­ien. I lø­pet av dei sis­te ti åra, frå 2008 til 2018, har ta­let på per­so­nar med uni­ver­si­tets- og høg­sku­le­ut­dan­ning auka frå 191 til 280 i den nord­le­gas­te kom­mu­nen i Vald­res. Det er ein auke på hei­le 46,5 pro­sent.
Les mer her: 

Innovangsjon er også, sammen med et par andre lokale gründerbedrifter, initiativtaker til kontorfellesskapet 1724 i sentrum. Her kan nystartede bedrifter leie kontorplass. Sammen utgjør de et kreativt og ungt miljø i den vesle bygda, der små bedrifter kan startes opp og vokse.

– Vi håper at bedriftene i kontorfellesskapet vokser seg store, men fellesskapet er ikke laget for store bedrifter. Når de blir for store må de flytte ut, er hovedbudskapet mitt, forklarer Hallgrim.

- Hvorfor er det så viktig å øke innbyggertallet og skape «nytt liv» i Vang?

Det handler om hvordan vi ser på oss sjøl og dem som kommer hit. Så lenge vi i Vang mener at det livet en lever her fungerer best, må vi ha såpass sjøltillit på vegne av oss sjøl og bygda at vi har trua på at andre kan mene det samme. Vekst er et naturlig mål. Videre forplikter det ned på personnivå hvordan vi møter nye vangsjgeldinger. Vang byggjer Vang, er visjonen vår. Noe som betyr at det ikke er Innovangsjon aleine som skal dra lasset. Alt fra politikere og næringsdrivende til grender og privatpersoner må ønske å løfte Vang og både framsnakke bygda og ta i mot nye sambygdninger på en god måte.

Helt siden etableringa har Innovangsjon tilført vangssamfunnet en ny dimensjon. Eller kanskje man kan si flere dimensjoner Ordfører Vidar Eltun
Foto: Vang

Ida Østvold og Tor-Evert Johansen samarbeider om Mugnetind kafe.

Les mer her: 

- Hvor viktig har det vært å få kommunen med på laget og hva gjør kommunen ?

- Uten Vang kommune ingen Innovangsjon SA. Initiativet til samvirkeforetaket Innovangsjon kom fra bygda. Valdres Sparebank og Vinjerock er inne på eiersida, mens styret er bredt forankra i bygda. Men å drive bygdeutvikling krever mer en visjoner og engasjement - det  er en jobb som må gjøres hver dag over tid. Det at Vang kommune gir et tilskudd til drifta som gjør det mulig å ha både næringsutvikler og Innovangsjonsminister/daglig leder tilsatt, er derfor helt avgjørende. To ganger i året er Innovangsjon innom i kommunestyret for å legge fram halvårsrapporter og forankre arbeidet som skal gjøres. Vang kommune har vært med på laget og gitt tilskudd siden oppstarten. Det må sies å være friskt satsa av en kommune. Det foreligger ikke noen lang og detaljert samarbeidskontrakt. Innovangsjon må stadig levere, enkelt og greit, sier Hallgrim.

- Siden vi er et frittstående foretak kan vi også ha en dytt og dra-funksjon på kommunen på områder vi anser viktige for utviklingen av Vang. 

 

Hva har de (blant annet) gjort i Vang?

En "innovangsjonsminister" og en næringsutvikler er blant annet ansatt i Innovangsjon. I tillegg er de for tiden inne i et treårig prosjekt «huga på gard» med nabokommunen Vestre Slidre der de arbeider med å få bosetting på tomme gårdar. Spørsmålet som ligger til grunn for hele virksomheten til Innovangsjon er: Hvordan gjøre Vang i Valdres til en plass vi ønsker å bo? For å få til dette arbeidar de etter visjonen om at «Vang byggjer Vang» med flere hovedsatsinger. 

Arbeidsplassar:
Arbeidsplassar må til om Vang kommune skal nå befolkningsmålet på 1724 innbyggere. Derfor er det ansatt en næringsutviklar i 100 prosent stilling som jobbar med vidareutvikling av eksisterande bedrifter og bistand ved oppstart av nye.

Bosteder:
Vi følger markedet for kjøp, salg, tomer og utleie av boteder i Vang tett. 

Møteplasser: 
For at et lokalmiljø skal fungere er man avhengig av gode møteplasser. I Vang finnes det et levende lag- og foreningsliv som skaper mange slike plasser. I tillegg ønsker Innovangsjon å legge til rette for noen helt åpne møteplasser og arrangerer "Fredagskos" fire ganger i året. 

Blest:
Folk som bor i Vang trives. Men for at de skal nå målet om å øke folketallet er det nødvendig å spre det glade budskapet. Blest er et viktig arbeidsområde for Innovangsjon. Nettsiden er viktig, det samme er Facebooksidene samt kontoen @vangivaldres og #vangivaldres på Instagram. 

Økonomi: 
Innovangsjon får tilskudd til driften fra Vang kommune. Ved siden av dette bruker eier Vadres Sparebank å gi 100 000 kroner årlig til foretaket som er øremerka næringsutviklingsarbeid.  

Styret: 
Innovangsjon har et styre bestående av sju ildsjeler som brenner for framtidas Vang. 

- Er det dyrt å få til dette arbeidet? 

- Det er arbeidskraften som koster. Ut over lønn har Innovangsjon svært lave driftsutgifter. Kommunen har også et næringsfond på én million kroner og alle søknader dit går via næringsutvkler i Innovangsjon. 

PS. Innovangsjon deltar på Arbeidslivskonferansen til KS i september. Les mer om den konferansen her: