KS har gitt innspill til Helsedirektoratet i arbeidet med det foreliggende dokumentet.

Dokumentet er sendt på høring med frist for tilbakemelding 16. april kl. 12.


Her er et utdrag av KS’ innspill til dokumentet:

  • KS har etterspurt scenarier som omfatter hele helsetjenesten, og har fått tilbakemeldinger om at slik arbeid er igangsatt. Det er viktig at vurderingen av kapasitetsbehov og prioriteringskriterier sees i sammenheng. Behov for økt kapasitet i kommunale helse- og omsorgstjenester betyr helt konkret at kommunene må ta ned oppgaver og redusere tjenester for å ha beredskapsplasser tilgjengelig. Dette kan i sin ytterste konsekvens bli valget mellom liv og død.
  • Kommunenes selvstendige posisjon og nødvendige handlingsrom må legges til grunn slik at prioritering av oppgaver i og ut over helse- og omsorgstjenesten kan ivaretas. I det videre arbeid og prosess må det vektlegges å klargjøre grenser mellom å utøve lokalt skjønn ved prioriteringer og nasjonalt fastsatte prinsipp og regelverk.
  • Flere av forskriftene til helse- og omsorgstjenesteloven oppstiller svært konkrete krav til hvordan tjenestene skal gjennomføres. KS ber om at det vurderes hvorvidt en veileder om prioritering er tilstrekkelig til at kommunene kan fravike disse, for det synes åpenbart at det vil bli nødvendig i en rekke tilfeller.
  • Sykehjemmene er i utgangspunktet ikke bemannet for å øke kapasitet og kunne ta dårlige pasienter som krever høyere kompetanse. Det må være mulig å flytte personell, fastleger må kunne arbeide på sykehjem og være villig til det.
  • Når smittesituasjonene tilsier at det kan/bør gjøres lokale vedtak, må kommunen ha trygghet for å kunne gjøre unntak fra regelverket ut fra smittevernhensyn og/eller kapasitetshensyn.
  • Etikk: KS kan bidra med metoder og verktøy som kan være en ressurs for å støtte kommunene i denne perioden: Samarbeid om etisk kompetanseheving

Se også artikkelen

Lenkeblokk Icon Bekymret for de aller sykeste