Helsedirektoratet har 12.03 2020 sendt ut følgende vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

1. Barnehager

2. Barneskoler

3. Ungdomsskoler

4. Videregående skoler

5. Universiteter og høyskoler

6. Andre utdanningsinstitusjoner.»

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.»

For en oversikt over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner, se Helsedirektoratets nettside:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Når det gjelder disponering av ansatte under koronautbruddet, vises det til KS nettside om dette: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/koronaviruset-rad-til-kommunale-arbeidsgivere/

Konkrete spørsmål kan sendes til medlemsservice@ks.no

Omdisponering av ansatte som følge av koronavirus er en saklig grunn, og faller inn under arbeidsgivers styringsrett. 

Ved eventuell bruk av frivillige, minner vi om at disse må legge fram politiattest. 

 Kommunene må

 • sikre et barnehagetilbud eller annen tilsynsordning til barn av foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner og ikke har mulighet for annet barnetilsyn.
 • Sikre at barn med særlige omsorgsbehov blir ivaretatt med et barnehagetilbud eller gjennom annen type omsorgstilbud. Se Utdanningsdirektoratets nettside om barn som ikke kan være hjemme. Tilbud for barn og unge som trenger det mest. Dette ligger på denne nettsiden: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
 • Sørge for god informasjon til foreldre og foresatte, og være tydelig på
  • hvem som er kontaktpersoner for ulike spørsmål,
  • hvor foresatte kan finne åpen tilgjengelig informasjon
  • hvilken kommunikasjonskanal dere vil bruke for viktig informasjon
  • hvordan og i hvilken kanal sensitiv informasjon skal deles og kommuniseres.
 • Samarbeide med den private delen av barnehagesektoren for å ivareta kommunens ansvar.

Når det gjelder refusjon for barn som går i barnehager i andre kommuner, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter lov om barnehager § 19g, anbefaler vi at dette følger vanlige rutiner og at man eventuelt vil komme tilbake til dette når krisetiltakene er over.

For informasjon om foreldrebetaling og tilskudd til private barnehager viser vi til egen artikkel om dette: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnehage/fritak-for-foreldrebetaling-og-kompensasjon-for-kommunene/