Det har oppstått en rekke problemstillinger knyttet til legenes økonomiske vilkår som følge av koronapandemien. Dette gjelder leger som må i karantene eller isolasjon som følge av arbeid for kommunen, inntektsnedgang i fastlegepraksiser og forhold knyttet til arbeid på smittevernklinikker eller lignende. Det er viktig å skille mellom kostnadsdekning og kompensasjon for inntektsbortfall. Finansieringsordningen i fastlegeordningen er slik at kommunens økonomiske ansvar er begrenset til å betale basistilskudd. Den aktivitetsbaserte inntekten er et statlig ansvar, og består av trygderefusjoner og egenandeler fra pasientene. 

Kompensasjon for leger i karantene eller isolasjon 

For fastleger som må i karantene eller isolasjon som følge av arbeid for kommunen, anbefaler KS at de får en kompensasjon på kr 9752 per dag. Kompensasjonen utbetales i inntil 16 dager fra karantenen eller isolasjonen blir iverksatt. Eventuelle inntekter for arbeid som kan utføres i karantenetiden kommer til fradrag. Fastlegen bør forplikte seg til å legge fram nødvendig dokumentasjon av inntekter, herunder trygderefusjoner, egenandeler og leieinntekter fra vikar.   

Dersom helsetilstanden til legen tillater det, bør fastlegen i denne perioden beordres til å utføre annet arbeid knyttet til forebygging og behandling uten ytterligere kompensasjon. En forutsetning er at dette arbeidet kan utføres samtidig som fastlegen er i karantene eller isolasjon. 

Helse- og omsorgsdepartementet har bekreftet at kommunene vil få dekket sine utgifter til dette i etterkant. Våre anbefalinger er i samsvar med Legeforeningens råd og avtaler flere kommuner har inngått, blant annet Oslo kommune. 

Helsedirektoratet har publisert mer detaljert informasjon om kompensasjonsordningen her.

Inntektsgaranti (oppdatert 8.4)

Mange fastleger melder om redusert omsetning grunnet endringer i pasientkontakten. Eksisterende takstsystem dekker ikke godt nok de endrede arbeidsformene på legekontorene. Legeforeningen og KS har tatt opp denne bekymringen med Helse- og omsorgsdepartementet. Som resultat av denne dialogen, er det fra 6. april til 1. september åpnet opp for endringer i takstsystemet som vil kunne bedre fastlegenes inntjening og på den måten sikre driften av legekontorene. Dette gjør det unødvendig å inngå lokale avtaler om inntektsgaranti. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Lønns- og arbeidsvilkår for oppfølging av pasienter med luftveissymptomer

KS anbefaler at kommunen inngår midlertidige arbeidsavtaler med legene. En ansettelse vil gi legen rettigheter etter hovedtariffavtalen, herunder yrkesskadeforsikring, på lik linje med andre kommunalt ansatte.

Lønn fastsettes etter hovedtariffavtalen kapittel 5. Kommunen beholder trygderefusjoner og egenandeler. Legen beholder basistilskuddet. Staten har åpnet opp for utvidede takstmuligheter, blant annet for arbeid etter klokken 16. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Arbeidsavtalene inngås i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og med grunnlag i § 14-9 (2), bokstav a), arbeid av midlertidig karakter. Utløpsdato for avtalene bør ikke settes for langt fram i tid. Samtidig kan det vurderes å ta inn en klausul om at arbeidet opphører før utløpsdato dersom tiltakene som begrunner ansettelsen opphører. For øvrig bør det fortløpende vurderes om det er behov for forlengelse.  

Oslo kommune har inngått avtale med Legeforeningen om lønn for deltakelse i luftveisklinikker. Spesialister skal ha en årslønn på kr 953.900 og ikke-spesialister en lønn på kr 882.200. Praksiskompensasjon utbetales med kr 230 per time, og tilsvarer omtrent omregnet timesats for praksiskompensasjon etter SFS 2305 pkt. 4.1. Dette er en utgiftkompensasjon for fravær fra egen praksis som følge av arbeid på luftveisklinikken.  

Etter fastlegenes ønske kan det inngås oppdragsavtaler. Som næringsdrivende er legen ansvarlig for å ha nødvendige forsikringer. KS anbefaler et honorar på kr 880 per time, tilsvarende honorarsatsen i ASA 4310 pkt. 12.5. Praksiskompensasjon utbetales ikke. Kommunen beholder trygderefusjoner og egenandeler. Legen beholder basistilskuddet. Dette er i samsvar med avtalen Oslo kommune har inngått med Legeforeningen. Oslo kommune gir et 40 % tillegg for arbeid etter kl. 16.  

Dersom legen har tiltrådt arbeidet ved luftveisklinikken før arbeidsavtalen eller oppdragsavtalen er undertegnet, får avtalen tilbakevirkende kraft fra tiltredelsestidspunktet. Dette innebærer at legene kan starte arbeidet ved klinikkene snarest og før individuelle avtaler er formelt inngått. Dette gjelder også leger som er pålagt arbeid ved klinikkene. 

I de tilfeller fastlegene har ledig kapasitet og kommunen har behov for legeressurser som følge av koronapandemien, kan det være hensiktsmessig å inngå midlertidig avtale med fastlegen i tråd med våre anbefalinger ovenfor for arbeid i luftveisklinikker. Se lenke til avtalene mellom Oslo kommune og Legeforeningens veileder nederst i artikkelen.  

Smittevernloven

Smittevernloven gir kommunen adgang til å pålegge fastleger oppgaver knyttet til smittevern. Det bør så langt som mulig forsøkes å få til frivillige løsninger før det gis pålegg om smittevernsarbeid etter smittevernloven § 4-9.  

Smittevernarbeid ligger utenfor fastlegenes ansvarsområde og er ikke klart definert. Det er derfor uklart om dette kan tilpliktes legene som andre allmennlegeoppgaver, jf. fastlegeforskriften § 12 og ASA 4310 pkt. 12.1. Vi antar at denne muligheten i alle tilfeller vil være lite aktuell. Før legen kan tilpliktes andre allmennlegeoppgaver må den ledige stillingen kunngjøres eksternt. Dette vil ikke imøtekomme et raskt behov for legeressurser.  

Etter smittevernloven § 4-9 (4) kan kommunen etter vedtak i kommunestyret, pålegge alle ansatte leger og næringsdrivende fastleger å delta i forebyggelse, behandling og pleie av smittede personer med allmennfarlige smittsomme sykdommer. Vedtaket må være konkret og rettet mot den enkelte lege. Legen kan påklage vedtaket til Fylkesmannen, jf. smittevernloven § 8-3. Helsedirektoratet sendte ut et brev 12. mars til alle landets fastleger om dette. Se lenke til Helsedirektoratets brev nederst i artikkelen.   

Etter vedtak i kommunestyret kan legene også pålegges å gjennomføre nødvendig opplæring og utføre nødvendige oppgaver i smittevernarbeid etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, jf. smittevernloven § 4-9 (1) og (2). Selvstendig næringsdrivende fastleger er omfattet av bestemmelsen. Dette er presisert i Ot.prp. nr. 91 (1992-1993), s. 153.  

I tillegg til de krav som er gitt for å kunne pålegge smittevernarbeid etter smittevernloven § 4-9, er det oppstilt noen grunnleggende krav for å kunne iverksette smitteverntiltak i smittevernloven § 1-5. Tiltakene skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og framstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Utgangspunktet er for øvrig at smitteverntiltak skal være basert på frivillighet. Opprettelse og bemanning av luftveisklinikker drøftes i samarbeidsutvalget, jf. ASA 4310 pkt. 4.2.3.  

Lenkeblokk Icon Oppdatert veileder for etablering av luftveisklinikker Lenkeblokk Icon Les mer på Helsedirektoratets nettsider