Utøvelsen av partnerskapet i NAV skjer lokalt og finner sin form i den enkelte kommune. For å understøtte partnerskapet i NAV, har det fra sentralt hold vært inngått samarbeidsavtaler mellom departementet og KS. Formålet med den nye samarbeidsavtalen er å styrke partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene, samt å bygge opp under lokale prosesser for utvikling og innovasjon slik at partene kan ivareta felles samfunnsoppdrag. 

Samarbeidsavtalen vil i perioden 2018-2022 ha fokus på tre områder:

  • Arenaer og prosesser for å styrke partnerskapet
  • Kunnskapsgrunnlag for tjenesteutvikling i NAV-kontoret
  • Digitalisering av tjenester

Flere endringsprosesser i årene framover knyttet til regionalisering og kommunesammenslåing, samt oppfølgingen av St.meld. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, vil gi nye rammebetingelser for stat og kommune i NAV-kontoret. En ny samarbeidsavtale mellom KS og ASD vil være nyttig i en slik periode der flere endringsprosesser treffer det lokale NAV-kontoret.

Videre lesning