For å skape utvikling og vise vei videre, må vi finne ut hvordan det står til i kommunene og fylkene - der folk bor.

Lasse Hansen, administrerende direktør i KS

Status Kommune 2022

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Les hele Status Kommune her

For fjerde år på rad gir KS nå ut en helhetlig publikasjon som belyser utviklingen og utfordringene i kommunene og fylkene innenfor noen utvalgte samfunnsområder. Status Kommune består i år av 117 utvalgte indikatorer, i all hovedsak med lengre tidsserier.

Lenkeblokk Icon Status Kommune 2022

- For å skape utvikling og vise vei videre, må vi finne ut hvordan det står til i kommunene og fylkene - der folk bor. Det gjør vi blant annet med Status Kommune. Den gir oss et solid grunnlag for å gjøre gode prioriteringer og for å mene noe om nåtiden og fremtiden, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

I denne publikasjonen, og den digitale kartløsningen som følger med, finnes et oppdatert bilde og nyttig kunnskap om status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren. 

Kommunen viser vei

Arbeidet som utføres av kommunene betyr mye for folks hverdag. Det er kommunen som sørger for at veiene brøytes og feies og at avfallsdunkene tømmes, at det finnes barnehageplasser, at barn og unge får en god skolehverdag, at vi har en fastlege som kan gi oss medisin og at våre eldre får god omsorg. Alt dette skjer innenfor rammen av demokratiet, der vi velger folk som skal representere oss og som prioriterer hva skattepengene skal brukes til.
Erfaringene fra pandemien, og nå mottak av flyktninger fra Ukraina, har vist at kommunesektoren har evne til å gjennomføre samfunnsoppdraget på en god og tillitvekkende måte, også under kraftig endrede rammevilkår.

Viser historisk utvikling

Hvordan står det egentlig til der ute i kommunene og fylkene? Er vi rustet for den store eldrebølgen? Tar vi klimautfordringene tilstrekkelig på alvor? Utdanner og rekrutterer vi nok av den arbeidskraften vi trenger? Hva gjør vi med de mange som står utenfor skole og arbeidsliv?

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden på områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon i kommuner og fylker. Vi har også sett nærmere på noen utviklingstrekk i byer og tettsteder og omstillingskraft i næringsutviklingen. Oppfølgingen av FNs bærekraftsmål står sentralt, og vi viser hvilke av bærekraftsmålene de ulike kapitlene er relatert til. I tillegg inneholder årets utgave et nytt kapittel om kommunenes beredskapsarbeid med en analyse av koronahåndteringen.

Kildene er dels egne KS-undersøkelser, men vi har også i stor grad benyttet oss av SSBs statistikker, KOSTRA, Innbyggerundersøkelsen til DFØ, Norsk Monitor og andre kilder.