Uten kommunen stopper Norge

Lasse Hansen, administrerende direktør i KS

Uten kommunen stopper Norge. Det er kommunen som blant annet sørger for at gatene blir brøytet og feid og avfallsdunken tømt, at det finnes barnehageplasser, at barna våre får den skoledagen som kan gjøre dem til gagns mennesker og som sørger for god omsorg for våre eldre. Arbeidet som utføres i kommunene betyr mye for folks hverdag.

Men hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene, sett i lys av de store utfordringene vi står overfor som samfunn i årene som kommer? Kommunene og fylkeskommunene har store samfunnsoppgaver i kraft av rollene som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for det lokale og regionale demokratiet.

I Status Kommune 2019 finner du igjen velkjente områder som selvstyre og lokaldemokrati, økonomi og demografi, men også utviklingen på klima og miljøområdet og i arbeidslivet, samt noen mer
spesifikke områder som digitalisering og innovasjon.
Statistikk som samles over tid viser oss en historisk utvikling. Men det kan også være nødvendig å danne seg en oppfatning av hvordan framtiden vil se ut, gjennom framskrivninger.
På noen områder har vi gjort plass til begge deler. Vi bruker primært kilder som kan gi oss
lange tidsserier og som også kan hentes ut på egen kommune eller fylke. På noen områder er kildematerialet egne KS-undersøkelser.

Status Kommune skal utgis årlig og gi et oppdatert bilde av tilstanden i kommuner og fylker. Vi tror og håper kunnskapen vi har samlet er til nytte for deg, enten du er innbygger, ansatt eller
folkevalgt i en kommune, om du jobber i mediene eller statlig forvaltning.

Lenkeblokk Icon PDF: Status kommune 2019