Lenkeblokk Icon Status Kommune 2020 - Der folk bor

- For å skape utvikling og vise vei videre, må vi finne ut hvordan det står til i kommunene og fylkene - der folk bor. Det gjør vi blant annet med Status Kommune. Den gir oss et solid grunnlag for å gjøre gode prioriteringer og for å mene noe om nåtiden og fremtiden, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

I denne publikasjonen, og den digitale kartløsningen som følger med, finnes et oppdatert bilde og nyttig kunnskap om status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren.

Kommunen viser vei

Arbeidet som utføres av kommunene og fylkeskommunene betyr mye for folks hverdag. Det er kommunen som blant annet sørger for at veiene brøytes og feies og at avfallsdunkene tømmes, at det finnes barnehageplasser, at de unge håpefulle får en god skolehverdag, at vi har en fastlege som kan gi oss hostesaft og at våre eldre får god omsorg. Alt dette skjer innenfor rammen av det lokale og regionale demokratiet, der vi velger folk som skal representere oss og som prioriterer hva skattepengene skal brukes til.

Mange bekker små

Kommunene og fylkeskommunene har store samfunnsoppgaver i kraft av rollene som tjenesteyter,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for det lokale og regionale demokratiet. Men, hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene, med utgangspunkt i de store utfordringene vi står overfor i årene som kommer? KS har samlet status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer i kommunesektoren på en del utvalgte områder. Årets utgave av Status Kommune følger inndelingen i det politiske gunnlagsdokumentet for Landstinget i KS i 2020 «Mange bekker små». Vi har brukt et utvalg indikatorer fra ulike kilder som beskriver viktige samfunnstrekk ved hjelp av figurer og tabeller.

Viser historisk utvikling

I Status Kommune finner du velkjente områder som den økonomiske utviklingen, demografi,
tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon.
Denne gangen har vi også sett nærmere på noen utviklingstrekk i byer og tettsteder og omstillingskraft i næringsutviklingen. Fordi koblingen mot FNs bærekraftsmål står sentralt i år, viser vi hvilke av bærekraftsmålene de ulike kapitlene er relatert til. Statistikk som samles inn over tid viser oss en historisk utvikling. Vi har lagt vekt på å bruke kilder som kan gi oss lange tidsserier, særlig fra SSB. På noen av områdene er kildematerialet egne KS-undersøkelser, men vi har også benyttet oss av Innbyggerundersøkelsen til Difi og andre kilder. På noen områder bruker vi framskrivninger for å få en oppfatning av hvordan framtiden kan se ut. En god del av indikatorene
kan hentes ut for egen kommune eller fylkeskommune, og finnes på KS.no.

Lenkeblokk Icon Søkbart digitalt kommunekart, Norge i tall – Status kommune

Status Kommune gis ut årlig og skal gi et oppdatert bilde av tilstanden i kommuner og fylker.
Vi tror og håper at kunnskapen vi har samlet er nyttig for deg.