Nedenfor er høringsnotatet som KS har overlevert til Energi- og miljøkomitéen på Stortinget gjengitt i sin helhet. Høringen fant sted 14. oktober 2020.

Vindkraftutbygginger på land kan gi økt produksjon av fornybar energi, men gir også økte utfordringer når ulike typer ressurser skal forvaltes. Presset på arealene øker. Klimautfordringer, tap av natur og behov for nye arbeidsplasser må vi håndtere i fellesskap, og tillit er avgjørende. For å møte denne typen utfordringer er plan- og (PBL) utviklet. Loven benyttes ved alle andre utbyggingssaker, for eksempel samferdselsutbygginger. PBL skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og avveie hensyn til bruk og vern. Regjeringen foreslår at konsesjonspliktige energianlegg fortsatt skal være unntatt fra PBL. Det medfører blant annet at sektormyndighetene NVE og OED får ansvaret for å avveie og samordne alle samfunnsinteresser. Ordinære demokratiske avveiingsprosesser i et kommunestyre settes til side. Relevante begrunnelser mangler.

Positive elementer finnes likevel i meldingen:

 • Tidsfrister foreslås innskjerpet
 • Fylkeskommunene er tiltenkt en sterkere rolle
 • Regionvis behandling med tilhørende frister kan bidra til bedre regional koordinering
 • Prosesser for tidlige avslag skal vurderes

Flere av utfordringene KS har pekt på i høringssvaret til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land gir meldingen imidlertid lite tilfredsstillende svar på:

 • Kommunen er ikke part i prosesser rundt inngåelse av avtaler for bruk av areal med stor almenn interesse.
 • Kommunen kommer for sent inn i prosessene for arealavklaringer og er fratatt planmyndighet for mesteparten av planområdet for et vindkraftverk.
 • Kommunenes, fylkeskommunenes og statlige sektormyndigheters roller er uklare. Regionale planers rolle og status er ett eksempel på det.
 • Regjeringen foreslår å videreføre et system der kun tiltaket Hvilke konsekvenser det har å endre arealformål, for eksempel fra landbruks- og fritidsområder til bygg- og anleggsområder, skal fortsatt ikke utredes på ordinært vis.
 • Regjeringen vil ikke innføre nye skatter eller avgifter for vindkraft på land nå. Vindkraftkommunene har etterlyst mer lokale skatteinntekter i lang tid, og vindkraftnæringen har selv sagt seg villig til å bidra.

KS anbefaler Stortinget å vedta følgende anmodningsvedtak:

 1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en endring i energiloven § 2-1 om søknadsplikt, slik at denne kun omfatter vilkår for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Forslaget må inneholde en presisering av at tillatelse til behandling av konsesjonssøknaden ikke kan gjennomføres før det foreligger arealavklaring i kommuneplan, og eventuelt reguleringsplan, i tråd med bestemmelsene i plan og bygningsloven.
 2. Stortinget ber regjeringen oppheve hjemmelen i plan- og bygningslovens § 6-4, tredje ledd, som omhandler konsesjon og statlig arealplan.

 3. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til endring i plan- og bygningsloven § 12-1, som innebærer at konsesjonspliktige energianlegg ikke lenger er unntatt fra reguleringsplikten.