Bak seg har de alle landets fylkeskommuner og de største bykommunene i Norge. I et brev til samferdselsministeren og nærings- og fiskeriministeren etterlyser de hvor det blir av den største delen av veinettet når regjeringen skal utforme Nasjonale transportplan (NTP) for årene 2025-2036.

Kommunesektoren har ansvaret for til sammen 90 prosent av veinettet i Norge. I utredningsgrunnlaget regjeringen nå har mottatt omtales kun riksveinettet som i dag bare utgjør 10 prosent av landets veinett. Med dette anslås det at risikoen for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei er nesten 90 prosent høyere enn på riksvei.

- Hva skal en nasjonal transportplan være om den ikke gjenspeiler de nasjonale utfordringene, spør Jacobsen og Skisland.

De forventer at regjeringen i Stortingsmeldingen våren 2024 gir en grundig beskrivelse av dagens dårlige tilstand på det 44.000 kilometer lange fylkesveinettet.   

- At samferdselsministeren ved flere anledninger har understreket betydningen av å ta vare på den infrastrukturen vi har fremfor å investere i ny, gir vi vår fulle tilslutning til, sier begge. Da kan ikke staten se seg tilfreds med et utredningsgrunnlag med et stort hull, men se utfordringer og løsninger for hele det nasjonale veinettet. På den måten kan vi prioritere hvordan vi skal ta vare på nettopp en samlet infrastruktur.  

Applauderer fortsatt satsing på byvekstavtaler og nullvekstmål  

- Så er det svært positivt at transportvirksomhetene anbefaler at vi må satse på kollektivtransport, sykkel og gange også fremover, sier Jacobsen og Skisland. Skal vi lykkes med å redusere forurensing og øke fremkommelighet må vi fortsette med full kraft i satsingen på miljøvennlig transport i byene.

Fylkesordførerkollegiet og KS' storbynettverk ber i brevet om at satsingen på byene må utvides til også å gjelde flere mellomstore byområder.