Se høringssvaret fra KS

Lenkeblokk Icon KS sendte sitt høringssvar 06.05.2019

Statens vegvesen (SVV) utreder for tiden hvordan dagens Trafikant- og kjøretøyvirksomhet (TK) kan effektiviseres og nedbemannes. Innen 10. mai i år skal SVV svare ut oppdraget fra Samferdselsdepartementet hvor SVV skal komme med forslag til modernisering av dette området ved å utforme en ny tjenesteleveransemodell og ny tjenestestruktur og spesielt vurdere om oppgaver kan overføres til private. 12. april offentliggjorde Statens vegvesen sin foreløpige anbefaling.

Selv om den enkelte kommune formelt sett ikke er høringsinstans, er det full anledning å sende høringssvar direkte til Statens vegvesen. Fristen for å levere høringsinnspill er 6. mai 2019 kl. 12.00. Høringsinnspill sendes elektronisk til firmapost@vegvesen.no eller til tk-reform@vegvesen.no. Vennligst merk forsendelsen med referansen «18/257925».

KS' fylkesstyre i Sør- og Nord-Trøndelag behandlet saken i sitt møte 14. mars. Uttalelsen fra deres møte kan du lese her. 

Bakgrunn

Innføring av digitalisering av offentlige tjenester har de senere årene endret måten det offentlige kommuniserer med brukere og innbyggere. I forvaltningsloven er det i dag nedfelt at innbyggere aktivt må velge manuelle løsninger dersom de ønsker å reservere seg mot digital kommunikasjon. Målet er en enklere og raskere saksbehandling i tillegg til en mer effektiv bruk av forvaltningens ressurser.

Innenfor TK i SVV ble de første selvbetjeningsløsningene lansert for over 15 år siden og i dag finnes det en rekke selvbetjeningsløsninger for brukerne. I 2017 startet regjeringen en såkalt områdegjennomgang av SVV og TK-området. Formålet med gjennomgangen er å se på muligheter til forbedring i offentlig sektor som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

Sommeren 2018 ble delrapport om effektiviseringspotensialet innenfor TK-området overlevert SVV av konsulentfirmaet Cap Gemini. I delrapporten konkluderes det blant annet med følgende:

«Stadig flere digitale løsninger gir brukerne økt fleksibilitet og tilgjengelighet, og begrenser i tillegg behovet for personlig oppmøte. Med flere selvbetjeningsløsninger, bør dagens tjenestemodell og -struktur tilpasses.[...] det anbefales gjennomført en reform av TK-området for å legge til rette for tjenester som er fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive.

En konkret konsekvens av områdegjennomgangen er Cap Geminis forslag om at dagens antall TK tjenestesteder reduseres fra 82 til 62, der 22 av dagens 43 trafikkstasjoner omgjøres til servicekontorer eller samlokaliseres med eksisterende eller planlagte sambrukstasjoner.

Cap Geminis delutredning om TK-området og mulige nedleggelser kan du lese om her. 

(Oversikt over nedleggelser og konsepter i foreslått tjenestestruktur finner du på s. 44 i rapporten.)

På denne bakgrunn fikk SVV høsten 2018 i oppdrag av Samferdselsdepartementet å legge frem anbefalinger til endringer av TK-området innen 10. mai 2019. I oppdraget ligger det klare føringer fra regjeringen for at forslag skal vise en TK-virksomhet med færre tjenestesteder og færre medarbeidere enn i dag. Med andre ord færre trafikkstasjoner. SVV er også pålagt å foreslå endringer som skal føre til betydelige økonomiske innsparinger.

Innspill og videre prosess

I arbeidet med svar til Samferdselsdepartementet, har SVV invitert berørte interesseorganisasjoner til såkalte involveringsmøter hvor departementets oppdrag og faglige vurderinger fra SVV har blitt presentert. I tiden mellom møtene er berørte interesseorganisasjoner oppfordret til å komme med forslag til hvordan negative konsekvenser av endringene kan minimeres eller fjernes, samt foreslå eventuelle avbøtende tiltak. I utredningsarbeidet foreligger det ikke skriftlig materiale utover det som er presentert i møtet. Innspill og kommentarer er derfor ikke en del av en mer formell høring.  

Milepæler i arbeidet

  • 10. desember 2018: Involveringsmøte i Oslo
  • 13. mars 2019: Involveringsmøte i Oslo
  • 11. april 2019: Involveringsmøte i Oslo. SVV presenterer sitt forslag for aktuelle interesseorganisasjoner
  • 06. mai 2019: Frist for innspill til SVV
  • 20. mai 2019: Forslaget fra SVV oversendes Samferdselsdepartementet. Fristen ble utsatt fra opprinnelig 10. mai.

Det er sannsynlig at Samferdselsdepartementet presenterer sin konklusjon i framleggelsen av statsbudsjett til høsten.

Kommuner som ønsker bistand for å avgi innspill til Statens vegvesen kan ta kontakt med spesialrådgiver annejohanne.enger@ks.no.