Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO utvikler og drifter en rekke tjenester og verktøy for å forenkle hverdagen til aktører innen næringsliv, forvaltning og ikke minst skogeiere. Tjenestene og verktøyene er delt opp i syv kategorier:

Kart

Under kart vil en eksempelvis finne arealtall for landbrukseiendom, kartdata og annen arealinformasjon, som for eksempel informasjon om jordsmonn.

Statistikk

Her finner en både tjenester og verktøy. «Arealbarometer som viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge, og samtidig hvordan jordbruksarealene brukes.»

Analyser

Her er analyser av plantevernmidler tilgjengelig og informasjon om ulike laboratorietjenester som finnes i Norge.

Overvåkninger

For skogeiere kan skogsskadeovervåkning være et viktig verktøy for å kunne oppdage endringer i skogens helsetilstand. I tillegg gir Skogsskader.no løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge, med mer enn 200 ulike skadetyper.

Veiledere og kurs

NIBIO har samlet en oversikt over relevante veiledere og kurs, for eksempel kurs og foredrag om hvordan en kan bruke jordsmonndata i arealplanlegging, rådgiving, driftsplanlegging og forskning.

Kalkulatorer

For skogeiere er skogkalkulatoren som estimerer og beregner ulike parameter som bonitet, volum og treslagskifte et viktig verktøy. I tillegg kan data fra Landsskogtakseringen gi mulige estimater for skogareal, areal av ulike skogtyper og tømmervolum fordelt på regioner.

Annet

Under kategorien «annet» har NIBIO samlet flere tjenester og verktøy, for eksempel en oversikt over alle treslag som inngår i verneområder i ulike deler av landet. NIBIO har også data fra feltforsøk innen skogbehandlinger med lange tidsserier for å kunne si noe om hvordan ulike skogtyper vokser og om effekter av ulik skogbehandling på skogens fremtidige utvikling, kvalitet og produksjon.

Lenkeblokk Icon Tjenester - NIBIO