Anskaffelser.no er DFØ’s fagside om offentlige anskaffelser. Innkjøp av kollektivtransport løftes der fram som et viktig klimatiltak. Ved anskaffelse av bybusser bør det stilles kravspesifikasjoner som sørger for innfasing av nullutslippsteknologi eller biogass innen 2025. Alternativt kan det benyttes et tildelingskriterium som åpner opp for gradvis innfasing av slik teknologi fram til 2025. Kravspesifikasjoner eller tildelingskriterier ved anskaffelse av langdistansebusser bør også vurderes. På nettsidene finnes også eksempler til hvordan kollektivtrafikkaktører har gjennomført anskaffelser med gradvis innfasing av nullutslippskjøretøy.

Videre kommuniseres viktigheten av å følge opp kravene til klima- og miljørapportering. Relevante kontraktsvilkår kan omfatte rapportering om at krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt, eller at bærekraftig biodrivstoff (som biogass) er brukt i tråd med avtalebestemmelsene. Eksempler på kontraktsvilkår for disse to elementene finnes i DFØs Kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser (kravsettet gjelder avfallsinnsamling, men vilkårene er relevante også for buss). På anskaffelser.no finnes flere eksempler på konkurransegrunnlag med vekt på klima/miljø.

Lenkeblokk Icon Kollektivtransport | Anskaffelser.no Lenkeblokk Icon Velg produktområde | Kriterieveiviseren (difi.no)