Asker kommune har vedtatt en temaplan «Handling mot klimaendringene 2021-2033», der hensikten er å konkretisere kommunens arbeid med å nå egne mål for reduksjon av klimagassutslipp. Det beskrives hvor det er behov for ny innsats, samt hvilke strategier kommunen og kommunesamfunnet må følge for å være ledende i omstillingen til et lavutslippssamfunn.  

Temaplanen spesifiserer seks innsatsområder som setter rammene for kommunens klimasatsning. Ett av disse er bærekraftig forbruk.

Strategiene for innsatsområdet «Bærekraftig forbruk»:

  1. Asker kommune skal, i samarbeid med næringslivet og frivilligheten, legge til rette for økt reparasjon, ombruk og delingsøkonomi for å sikre bærekraftig forbruk og avfallsreduksjon i Askersamfunnet.
  2. Asker kommune skal utvikle tydelige retningslinjer for å sikre grønne og sirkulære kommunale anskaffelser.
  3. Asker kommune skal, gjennom en effektiv renovasjonstjeneste, arbeide aktivt for at det blir enklere for innbyggere og næringsliv å kildesortere.
  4. Asker kommune skal jobbe for at mest mulig av husholdningsavfallet og avfall fra kommunens egen virksomhet blir til resirkulerte råvarer.
  5. Asker kommune skal, sammen med innbyggerne, næringslivet og frivilligheten, skape møteplasser for kunnskapsdeling og samarbeid om sirkulære løsninger.
Lenkeblokk Icon Temaplan for handling mot klimaendringene | Asker kommune (asker.kommune.no)