Kommunene Sogndal og Luster har laget en felles plan for bosted, arbeidssted, klima og transport. Planen skal hjelpe kommunene med å stimulere til vekst, og samtidig kutte klimagassutslippene gjennom planlegging og utvikling.

Kommunene har kartlagt nåsituasjonen og utarbeidet et framtidsscenario som inkluderer klimaendringer for Sogndal og Luster. Prosjektet har ført til økt bevissthet om klimautfordringene i kommuneadministrasjonen og hos politikerne. Det har også ført til mer samarbeid, både administrativt og politisk mellom kommunene. I løpet av de neste årene forventer kommunene enda mer målrettet samarbeid. Blant annet om utvikling av klimavennlige transporttilbud i regionen, økt kompetanse og støtte til klimavennlig næringsutvikling og samkjørte strategier og planer for utvikling av arealeffektive boligområder i tettstedene.

Framover forventer kommunene at de har prioritert arbeid med klima i planlegging og utvikling i kommunen så mye at de beveger seg i retning av et lavutslippssamfunn. Et eksempel er scenarioet Økopiloten. Kommunene har gjort seg flere erfaringer som også kan være nyttige for andre. Blant annet var kartlegging av nåsituasjon nyttig. Det var også viktig med forenklet formidling med god design. Prosjektet var for kommunene givende, men krevende.

Lenkeblokk Icon Strategisk plan bustad, arbeid, klima og transport | Miljødirektoratet (soknadssenter.miljodirektoratet.no). Lenkeblokk Icon Last ned søknad | Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)