Oslo kommune, ved Oslo Havn, har rehabilitert Skur 38 med gjenbrukte byggematerialer. Skur 38 er Oslo Havns hovedkontor, og et verneverdig bygg. Gjenbruk av byggematerialer har redusert klimagassutslippene fra rehabiliteringen med 171 tonn CO2-ekvivalenter og gitt bygget en særegen estetikk. Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om gjenbruk og viser at det er mulig å gjenbruke mange bygningselementer som tidligere har blitt kassert. Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise med flere workshops. Kommunen trekker frem at samspillet var et suksesskriterium for å håndtere et så innovativt prosjekt.

Prosjektet har vært tidkrevende fordi kommunen har måttet lære mye underveis. Kommunen brukte gjenbruksdatabasen Loopfront, og kartla først hva som kunne gjenbrukes av materialer, både fra Skur 38 og fra andre prosjekter. Enkelte bygningsdeler kunne ikke brukes som planlagt, mens andre elementer ble tatt i bruk takket være nye ideer. Prosjektet har gitt nyttig læring for andre prosjekter, og for utviklingen av markedsaktører innen sirkulærøkonomi.

Bygget har fått et besøkssenter for å formidle prosessen og resultatene.

Lenkeblokk Icon Miljødirektoratet | ansvarsområder (miljodirektoratet.no) Lenkeblokk Icon Futurebuilt | Forbildeprosjekter (futurebuilt.no)