Dette har resultert i en rekke prosjekter, hvorav særlig fire av disse har gjort seg bemerket nasjonalt og internasjonalt.  

Nedenfor beskrives de fire mest omtalte prosjektene fra Kongsvingerregionens arbeid med sirkulær økonomi.

Circular scan

Kongsvingerregionen har med støtte fra statsforvalteren i Innlandet gjennomført en sirkulær analyse/mulighetsstudie innenfor verdikjeden til byggenæringen. Studiets overordnede mål har vært grønn omstilling gjennom å redusere/flytte avfall oppover i avfallshierarkiet, og følgelig skape nye arbeidsplasser. Circle Economy og Circular Norway har vært ansvarlige for metode og gjennomføring. Prosjektet er senere videreført i tre konkrete pilotprosjekter, som er et spleiselag mellom kommunene, næringsliv og statsforvalteren i Innlandet.

Sirkulær økonomi som grønn omstillingsmotor 

Prosjektet gjennomføres i tre piloter og hadde oppstart i mars 2021.

Pilot 1: KONGSIRK – Interkommunalt ombruksmarked.
Pilot 2: Donorbygg. Rivningsavfall som en ressurs.
Pilot 3: Verktøykasse sirkulære anskaffelser. Seks kommuner, seks eksempler.

O-house

O-house (les circle house) er en prototype på en energismart bolig hvor minst 50 % av byggematerialet er basert på enten resirkulert materiale eller ombruk av materiale. Det øvrige byggematerialet skal ha lavest mulig klimafotavtrykk. Boligprototypen er i mindre skala, men har nødvendige funksjoner som toalett, bad og kjøkkenkrok/ oppholdsrom. Prosjektet er et samarbeid mellom Skarnes VGS, Topos Arkitektur, Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap og ulike lokale aktører i byggenæringen, med mål om å finne en mal for skalering. Prototypen er i byggefasen.

Sirkulære Solør

De biologiske ressursstrømmene i Solør (Grue, Åsnes, Våler) er kartlagt med formål om å tydeliggjøre verdiskapnings- og klimapotensialet disse strømmene utgjør. Analysen har identifisert hvilke sirkulære innovasjoner som er relevante og hvilke samfunns- og næringslivsaktører som kan dra nytte av et tettere samarbeid.

Lenkeblokk Icon Sirkulærøkonomi | Kongsvingerregionen (Kongsvingerregionen.no)