Gjennom å legge klare føringer for hvordan ROAF skal styre og prioritere avfallshåndteringen, gir eierkommunene mer sirkulær økonomi en plass i eierstyringen. 

Et praktisk eksempel på at sirkulær økonomi er gitt plass i eierstyringen finner vi i det interkommunale selskapet ROAF. ROAF gjennomfører det lovpålagte ansvaret for husholdningsavfall på vegne av eierkommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

I selskapsavtalen fra 2020 er det tatt inn et eget punkt om at «ROAF skal arbeide for å støtte oppunder deltakernes ambisjoner, mål og plikter om et bedre lokalmiljø, reduserte utslipp av klimagasser, økt kildesortering og materialgjenvinning.» Slike selskapsavtaler er bindende for deltakere i interkommunale selskaper. Ved å innta en slik bestemmelse i selskapsavtalen, forplikter derfor eierkommunene seg til å arbeide for sirkulær økonomi gjennom det felleseide selskapet ROAF.

Det fremgår tilsvarende av virksomhetsstrategien til ROAF at: «ROAF vil være et foregangsforetak når det gjelder en sirkulærøkonomisk tankegang. For å oppnå dette må både innbyggerne i våre eierkommuner, kommunale virksomheter og det private næringslivet, bidra. Ressursene i våre syv eierkommuners avfall skal være en del av den sirkulære økonomien, hvor færrest mulig ressurser forsvinner ut av kretsløpet, og flest mulig ressurser blir ivaretatt gjennom økt ombruk og materialgjenvinning av avfall.»

Slike virksomhetsstrategier legger føringer for hvordan ledelsen i selskaper skal prioritere ut fra de rammer og ressurser som er tilgjengelige, og de målsettingene som er satt. På denne måten påvirker slike strategier ressursfordelingen, prioriteringen av aktiviteter, og hvordan tjenester tilrettelegges. Ved å prioritere sirkulær økonomi i virksomhetsstrategien til ROAF, legger altså eierkommunene klare føringer for hvordan ROAF skal styre og prioritere avfallshåndteringen.